21
Pn, Paź
0 New Articles

Top Stories

Grid List

Skirt confused listening unable

Statut ZS

STATUT ZWIĄZKU STRZELECKIEGO „STRZELEC”

(Uchwalony przez Walne Zgromadzenie Delegatów w dniu 4.05.2013 w Markach k/Warszawy ze zmianami uchwalonymi w dniu 14.09.2013 w Łomiankach

Trzy czwarte wieku od czynu zbrojnego Legionów, pół wieku od faktycznego zawieszenia Związku Strzeleckiego, wznawiamy jego działalność, opartą o wytyczne ideowe zawarte w myśli niepodległościowej Józefa Piłsudskiego oraz dążenie do patriotycznego formowania młodego pokolenia w duchu zasad wierności i służby Rzeczypospolitej, kultywowania tradycji niepodległościowych i oddania ojczyźnie.

Sto lat od powstania Związku Strzeleckiego i dwadzieścia lat od jego reaktywacji w

niepodległej Polsce łączymy się z bratnim Związkiem Strzeleckim Strzelec Równość

Wolność Niepodległość jako znak całkowitej jedności, jaka między strzelcami powinna panować.

Przewodnimi hasłami Związku Strzeleckiego „Strzelec” są: Bóg, Honor, Ojczyzna oraz

Równość – Wolność -  Niepodległość.

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

 • § 1

Związek Strzelecki „Strzelec”, posługujący się również nazwą skróconą Z. S. „Strzelec” oraz skrótem literowym Z. S. ”S”, zwany dalej Z. S. „Strzelec”, działa na mocy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. Nr 20, poz. 104 z późn. zm.), ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j. z 2010 r. Dz. U. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) oraz niniejszego statutu.

 • § 2
 1. 1. Z. S. „Strzelec” jest stowarzyszeniem patriotycznym, apolitycznym, dobrowolnym,

samorządnym i trwałym, którego cele mają charakter niezarobkowy, kontynuującym cele i metody działania Związku Strzeleckiego działającego w Polsce w okresie

międzywojennym.

 1. 2. Z. S. „Strzelec” jest organizacjąniezależnąod jakiejkolwiek partii politycznej, a w swych działaniach nie może żadnej partii wspierać.
 • § 3
 1. 1. Terenem działalności Z. S. „Strzelec” jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.
 2. 2. Dla realizacji celów statutowych Z. S. „Strzelec” może prowadzićdziałania poza

granicami kraju na terenie innych państw, z poszanowaniem obowiązującego tam prawa.

 1. 3. Siedzibąstowarzyszenia jest miasto Warszawa.
 • § 4
 1. 1. Z. S. „Strzelec” posiada osobowośćprawną.
 2. 2. Z. S. „Strzelec” powołany jest na czas nieokreślony.
 • § 5
 1. Z. S. „Strzelec” może posiadaći używaćsztandary, odznaki i pieczęcie na zasadach

określonych w odrębnych przepisach.

 • § 6
 1. Z. S. „Strzelec” może byćczłonkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o tym samym lub podobnym profilu działania.

 

Rozdział II

Cele i sposoby działania

 • § 7

Celem Z. S. „Strzelec” jest:

1) podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji Związku Strzeleckiego od 1910 r. do

czasów współczesnych;

2) wychowanie młodzieży w duchu patriotycznym w oparciu o hasła BÓG - HONOR –

OJCZYZNA oraz RÓWNOŚĆ-WOLNOŚĆ-NIEPODLEGŁOŚĆ;

3) przekazywanie wiedzy historycznej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój

świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;

4) kształtowanie postaw patriotycznych wśród młodzieży;

5) uczenie szacunku dla tradycji niepodległościowej;

6) wdrażanie do uczestnictwa w życiu kulturalnym i społecznym Ojczyzny;

7) działalność na rzecz kombatantów, osób represjonowanych i inwalidów wojennych;

8) upowszechnianie i ochrona wolności, praw człowieka oraz swobód obywatelskich,a także działań wspomagających rozwój demokracji;

9) uczenie zdyscyplinowanego życia w zespole, kształtowanie takich cech jak

poświęcenie, przyjaźń, solidarność;

10) praca nad rozwojem charakteru młodzieży;

11) propagowanie atrakcyjnych form spędzania wolnego czasu;

12) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej wśród młodzieży;

13) krzewienie zamiłowania krajoznawczego oraz umiejętności turystycznych;

14) ochrona i promocja zdrowego trybu życia;

15) zapobieganie narkomanii i alkoholizmowi;

16) tworzenie warunków do zaspokajania zainteresowań członków przede wszystkim

w zakresie kształcenia ogólnego i specjalistycznego;

17) pomoc Polonii i Polakom za granicą;

18) promocja Rzeczypospolitej Polski za granicami kraju.

 • § 8
 1. Z. S. „Strzelec” realizuje swoje cele poprzez:

1) prowadzenie całorocznej działalności oświatowo-wychowawczej oraz

organizowanie wypoczynku, posługując się charakterystyczną metodą pracy

strzeleckiej w formach wyjazdowych i w miejscu zamieszkania;

2) organizację oraz udział w obchodach i uroczystościach narodowych;

3) prowadzenie działalności wydawniczej i informacyjnej;

4) organizowanie udziału w zajęciach szkoleniowych oraz turystyce ukierunkowanej na zwiedzanie miejsc związanych z walkami narodowo – wyzwoleńczymi Polaków;

5) organizowanie i prowadzenie odczytów, seminariów i konkursów z zakresu historii

Polski;

6) prowadzenie wykładów, ćwiczeń, kursów i obozów, organizację szkoleń

teoretycznych oraz szkoleń z zakresu umiejętności praktycznych na rzecz

obronności;

7) kształcenie kadry instruktorskiej;

8) organizowanie i prowadzenie zajęć rozwijających tężyznę fizyczną;

9) organizowanie przedsięwzięć związanych z działalnością w zakresie kultury, kultury fizycznej, sportu oraz higieny i oświaty zdrowotnej;

10) reprezentowanie sportów obronnych wewnątrz i na zewnątrz kraju, organizowanie i przeprowadzanie zawodów obronnych;

11) prowadzenie profilaktyki przeciwdziałania uzależnieniom;

12) prowadzenie świetlic środowiskowych oraz klubów zainteresowań;

13) szerzenie wiedzy ekologicznej, inspirowanie i prowadzenie prac na rzecz ochrony

środowiska;

14) współdziałanie z władzami państwowymi i samorządowymi oraz innymi

instytucjami realizującymi zadania zbieżne z celami statutowymi Stowarzyszenia;

15) współpracę z organami władz państwowych, administracji rządowej i samorządu

terytorialnego, placówkami oświaty i wychowania, w zakresie realizacji programu

wychowania ogólnego i obywatelskiego;

16) prowadzenie działalności statutowej także wśród niezrzeszonych w stowarzyszeniu;

 • § 9
 1. 1.Z. S. „Strzelec” opiera swoją działalność na pracy społecznej członków.
 2. 2.Do prowadzenia swoich działań może zatrudniać pracowników.
 • § 10

Podstawą dla pracy wychowawczej w Z. S. „Strzelec” jest etyka chrześcijańska, tradycja walk niepodległościowych i tradycja strzelecka. Z. S. „Strzelec” działa jedynie godziwymi metodami, zgodnymi z ogólnie przyjętymi normami społecznymi i prawnymi. Członek Z. S. „Strzelec” ma obowiązek odmówić wykonania czynności noszącej znamiona czynu niegodziwego.

 • § 11

Naczelnym prawem strzeleckim jest:

1) dobro i pomyślność niepodległej Rzeczypospolitej Polskiej jest pierwszym i

najwyższym prawem strzeleckim;

2) strzelec służy Rzeczpospolitej i jest dla niej gotów do wszystkich poświęceń;

3) strzelec jest wzorowym obywatelem, a jeżeli zajdzie taka potrzeba żołnierzem

Rzeczypospolitej Polskiej;

4) strzelec jest człowiekiem honoru, charakteryzują go wysokie wartości moralne;

5) strzelec drogą szkolenia indywidualnego i zbiorowego kształtuje swoją osobowość i charakter, jest wytrwały, zdyscyplinowany, mężny i śmiały;

6) strzelec postępuje uczciwie wobec każdego człowieka, jest uczynny, koleżeński i

ofiarny;

7) strzelec, w ramach swych dobrowolnie przyjętych obowiązków występujących w

toku szkolenia i innych czynności organizacyjnych, karnie, sumiennie i ściśle

wypełnia polecenia władz Z. S. „Strzelec”, wkładając w ich wykonanie całą swą

inicjatywę, co nie ogranicza jego praw członkowskich, w szczególności do

krytykowania i wybierania władz Z.S. „Strzelec”;

8) strzelec czynem i zachowaniem popularyzuje ideały braterstwa i służby;

9) strzelec działa w myśl ideałów strzeleckich, w duchu dyscypliny i porządku

organizacyjnego;

10) strzelec nieustannie pogłębia swą wiedzę oraz doskonali sprawność fizyczną i umiejętności.

Rozdział III

Członkowie, ich prawa i obowiązki

 • § 12
 1. 1.Członkami Z. S. „Strzelec” mogą być osoby fizyczne i prawne.
 2. 2.Osoba prawna może być wyłącznie członkiem wspierającym w rozumieniu postanowień § 12 oraz § 16. Osoba prawna działa w Z. S. „Strzelec” przez swojego przedstawiciela.
 • § 13

Członkowie Z. S. „Strzelec dzielą się na:

1) członków zwyczajnych;

2) orlęta;

3) członków wspierających;

4) członków honorowych.

5) seniorów

 • § 14
 1. 1. Członkiem zwyczajnym może byćkażdy obywatel, który ukończył 16 lat, zgodził sięna brzmienie Statutu, podpisał deklarację członkostwa i złożył przyrzeczenie.
 2. 2. Przyrzeczenie Strzeleckie składa sięwedług następującej roty:

Wstępując w szeregi Związku Strzeleckiego przyrzekam i ślubuję:

Przez całe moje życie dobro Rzeczpospolitej Polskiej nade wszystko inne wyższe dla mnie będzie.

Niepodległości Jej zawsze gotów będę bronić do ostatniej kropli krwi.

Służyć będę Najjaśniejszej Rzeczypospolitej Polskiej, do ostatniego tchu, a wszystkie moje czyny i zamiary najwyższej służbie podporządkowane będą.

Przyrzekam powinności swoje jako członek Związku Strzeleckiego „Strzelec” z dobrą

wolą i wiarą wypełniać, prawa strzeleckiego należycie przestrzegać, rozkazy

przełożonych w Związku Strzeleckim „Strzelec” sumiennie wykonywać. Co teraz

przyrzekłem w sumieniu swoim do głębi rozważyłem, że przyrzeczeń tych dotrzymam

przysięgam, a przysięgę swoją stwierdzam uroczystym słowem honoru uczciwego

obywatela i wolnego człowieka. Tak mi dopomóż Bóg.”.

 1. 3. Osoby niewierzące mogąostatnie zdanie przysięgi pominąć.
 • § 15
 1. 1. Orlęciem może byćkażda osoba, która nie ukończyła 16 lat i posiada zgodę

przedstawiciela ustawowego na członkostwo do Z. S. „Strzelec”.

 1. 2. Decyzjęo przyjęciu kandydata w poczet Orląt podejmuje, właściwy względem miejsca złożenia wniosku, dowódca Jednostki Strzeleckiej.
 2. 3. Orlęta nie mająprawa udziału w głosowaniu na walnych zebraniach członków oraz nie korzystająz czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Z. S. „Strzelec”.
 3. 4. Szczegółowy status orląt określa Regulamin Orląt,uchwalony przez NaczelnąRadę Strzelecką.
 • § 16
 1. 1. Członkiem wspierającym może byćosoba fizyczna posiadająca pełnązdolność do

czynności prawnych lub osoba prawna, zainteresowana statutową działalnością Z. S.

„Strzelec”, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową lub rzeczową.

 1. 2. Członek wspierający obowiązany jest do opłacania składek członkowskich.
 • § 17

Członków zwyczajnych i wspierających, na podstawie ich pisemnej deklaracji, przyjmuje do Z. S. „Strzelec” Naczelna Rada Strzelecka w drodze uchwały.

 • § 18

Członkiem honorowym może być osoba, która wniosła wybitny wkład w rozwój idei Z. S. „Strzelec” lub w inny szczególny sposób wniosła zasługi na rzecz Z. S. „Strzelec”.

 • §19

Seniorem Związku:

 1. 1. Jest osoba, która wstąpiła do Związku przed dniem 1 września 1939 r.
 2. 2. Może zostać - w drodze uchwały Naczelnej Rady Strzeleckiej -członek Związku, który ukończył co najmniej 50 lat.

Szczegółowy status „Seniora” określa regulamin uchwalony przez w/w Radę.

3.Senior obowiązany jest do opłacania składek członkowskich.

 1. 4. Seniorzy mająprawo udziału w głosowaniu na walnych zebraniach członków oraz

korzystania z czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Z. S. „Strzelec”.

 • § 20

Członkowie zwyczajni, honorowi, seniorzy, orlęta i wspierający należą organizacyjnie do właściwej ze względu na miejsce zamieszkania jednostki strzeleckiej.

 • § 21

Nadanie honorowego członkowstwa w Z. S. „Strzelec” następuje poprzez przyjęcie w tej sprawie uchwały przez Naczelną Radę Strzelecką.

 • § 22

Członek zwyczajny ma prawo:

1) wybierać i być wybranym do władz Z. S. „Strzelec”;

2) uczestniczyć w zebraniach, odczytach, konferencjach, sympozjach, szkoleniach, itp. organizowanych przez władze Z. S. „Strzelec”;

3) korzystać z urządzeń, świadczeń i pomocy Z. S. „Strzelec”;

4) nosić mundur i odznakę organizacyjną;

5) zaskarżać uchwały i inne decyzje władz Z. S. „Strzelec” wydane w sprawach

członkowskich do władz Z. S. „Strzelec” nadrzędnych nad władzą, która tę decyzję

wydała.

 • § 23

Członek zwyczajny zobowiązany jest do:

1) aktywnego uczestniczenia w pracach Z. S. „Strzelec” oraz propagowania jego celów i programu;

2) przestrzegania statutu i uchwał władz Z. S. „Strzelec”;

3) regularnego opłacania składek i innych świadczeń obowiązujących w Z. S.

„Strzelec”;

4) przestrzegania regulaminów Z.S. „Strzelec.

 • § 24
 1. 1. Członek wspierający, z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego, posiada

prawa określone w § 22.

 1. 2. Członek wspierający jest obowiązany do regularnego wywiązywania sięz

deklarowanych świadczeń oraz przestrzegania uchwał i regulaminów władz Z. S.

„Strzelec”.

 • § 25
 1. 1. Członek honorowy, z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego, posiada

prawa określone w § 22.

 1. 2. Członek honorowy jest zobowiązany do przestrzegania postanowień§ 23 z wyjątkiem pkt. 3.
 • § 26

Członkostwo w Z. S. „Strzelec” ustaje na wskutek:

1) dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Z. S. „Strzelec”, zgłoszonej na piśmie

kierującemu Jednostką Strzelecką;

2) śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego;

3) skreślenia z listy członków z powodu zalegania, w okresie dłuższym niż 6 miesięcy, z opłatą składek członkowskich;

4) wykluczenia z  Z. S. „Strzelec” na skutek prawomocnego orzeczenia Strzeleckiego

Sądu Honorowego

5) pozbawienia członka praw publicznych prawomocnym wyrokiem sądu

powszechnego;

6) pozbawienia godności członka honorowego, w wyniku uchwały władzy, która tą

godność nadała.

Od wyroku Strzeleckiego Sądu Honorowego lub od decyzji Naczelnej rady Strzeleckiej o skreśleniu z listy na skutek przyczyn określonych w ust.:, 3), 5) i 6) przysługuje odwołanie do decyzji Walnego Zebrania Członków (Delegatów), w terminie 14 dni kalendarzowych, od doręczenia wyroku. Po upływie tego terminu, wyrok Strzeleckiego Sądu Honorowego staje się prawomocny.

Naczelna Rada Strzelecka ma obowiązek poinformowania zainteresowanych członków o zapadłych wobec nich rozstrzygnięciach Strzeleckiego Sądu Honorowego lub o skreśleniu z listy, z powodów wskazanych w ust.: 3), 5) i 6) oraz o przysługujących im terminach i instancjach odwoławczych, w ciągu 7 dni od zaistnienia któregoś z tych faktów

 

Rozdział IV

Władze Z. S. „Strzelec”

 • § 27

Władzami Z. S. „Strzelec” są:

1) Walne Zebranie Członków;

2) Zarząd, zwany dalej również Naczelną Radą Strzelecką;

3) Komisja Rewizyjna;

4) Strzelecki Sąd Honorowy.

 • § 28
 1. 1. Jeżeli liczba członków Z. S. „Strzelec” przekracza 500 osób, Walne Zebranie Członków zastępujeWalneZebranie Delegatów.
 2. 2. Delegaci wybierani sąna 4-letniąkadencję w jednostkach strzeleckich według klucza:

jeden delegat na każdą rozpoczynającą się grupę dziesięciu członków danej jednostki strzeleckiej. Dowódca jednostki strzeleckiej niezwłocznie przekazuje Naczelnej Radzie Strzeleckiej informacje o wybranych delegatach.

 1. 3. Ilekroćw Statucie mowa jest o Walnego Zebrania Członków, należy przez to rozumieć WalneZebranie Delegatów w sytuacji, o której mowa w ust. 2 powyżej.
 • § 29
 1. 1. Wybór władz Z. S. „Strzelec”, o ile Statut nie stanowi inaczej, odbywa sięw głosowaniu tajnym, bezwzględnąwiększością głosów, w obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania.
 2. 2. Wybór członków władz następuje spośród nieograniczonej liczby kandydatów.
 3. 3. Członkowie wybrani do władz Z. S. „Strzelec” mogąpełnićfunkcję przez nieograniczoną liczbę kadencji.
 • § 30
 1. 1. Uchwały władz Z. S.”Strzelec”, o ile Statut nie stanowi inaczej, podejmowane sąw

głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, bez względu na liczbę obecnych osób uprawnionych do głosowania.

 1. 2. Na wniosek osoby uprawnionej do głosowania, można podjąćuchwałęo wyłączeniu jawności głosowania.

 

Walne Zebranie Członków

 • § 31
 1. 1. Walne Zebranie Członków jest najwyższąwładząZ. S. „Strzelec”
 2. 2. Walne Zebranie Członków może byćzwyczajne lub nadzwyczajne.
 • § 32

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:

1) uchwalanie zmian statutu Z. S. „Strzelec”;

2) uchwalanie głównych kierunków działania Z. S. „Strzelec”;

3) uchwalanie regulaminów nie zastrzeżonych niniejszym statutem do właściwości

innych władz Z. S. „Strzelec”;

4) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Naczelnej Rady

Strzeleckiej, Komisji Rewizyjnej i Strzeleckiego Sądu Honorowego;

5) powoływanie i odwoływanie członków Naczelnej Rady Strzeleckiej;

6) powoływanie i odwoływanie Komendanta Głównego;

7) powoływanie i odwoływanie członków Komisji Rewizyjnej;

8) powoływania i odwoływanie członków Strzeleckiego Sądu Honorowego;

9) podejmowanie uchwał w przedmiocie udzielenia lub odmowy udzielenia

absolutorium ustępującym władzom, na wniosek Komisji Rewizyjnej;

10) uchwalanie zasad zatrudniania i wynagradzania pracowników;

11) rozpatrywanie odwołań od uchwał Naczelnej Rady Strzeleckiej;

12) podjęcie uchwały o rozwiązaniu Z. S. „Strzelec” i przeznaczeniu jego majątku;

13) wykonywanie innych czynności i zadań nie określonych Statutem do właściwości

innych władz Stowarzyszenia.

 • § 33
 1. 1. Walne Zebranie Członków zwołuje sięprzez zawiadomienie uprawnionych do

uczestnictwa, które powinno być dokonane co najmniej na 14 dni przed terminem

zebrania.

 1. 2. Zawiadomienie powinno zawieraćoznaczenie daty, godziny i miejsca Walnego Zebrania Członków oraz porządek obrad.
 2. 3. Zawiadomienia dokonuje sięza pomocąpoczty elektronicznej oraz poprzez

zamieszczenie informacji na oficjalnej stronie internetowej Z. S. „Strzelec”.

 • § 34
 1. 1. Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływane jest przez NaczelnąRadęStrzelecką co najmniej raz w roku z porządkiem obrad przewidującym co najmniej sprawy wskazane w § 32 pkt 4 oraz co najmniej raz na trzy lata z porządkiem obrad przewidującym co najmniej sprawy wskazane w § 32 pkt 4) – 9).
 2. 2. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Naczelna Rada Strzelecka:

1) z własnej inicjatywy lub na wniosek osoby, której przysługuje prawo do odwołania

się od decyzji którejś z władz do Walnego Zebrania Członków;

2) na żądanie Komisji Rewizyjnej;

3) na pisemny wniosek, co najmniej 1/3 ogólnej liczby Dowódców Jednostek Strzeleckich lub 1/3 ogólnej liczby członków stowarzyszenia lub 1/3 ogólnej liczby delegatów.

 1. 4. Naczelna Rada Strzelecka jest zobowiązana zwołaćNadzwyczajne Walne Zebranie

Członków w ciągu 3 miesięcy, od dnia otrzymania żądania lub wniosku określonego w  pkt. 2 i 3.

 1. 5. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.
 • § 35
 1. 1. W Walnym Zebraniu Członków biorąudział:

1) z głosem stanowiącym - członkowie zwyczajni;

2) z głosem doradczym - członkowie wspierający, zaproszeni goście.

 1. 2. Walne Zebranie Członków obraduje według uchwalonego przez siebie regulaminu

obrad.

 1. 3. Obradami Walnego Zebrania Członków kieruje Prezydium wybrane przez Walne

ZebranieCzłonków, w składzie: przewodniczący, zastępca przewodniczącego, dwaj sekretarze.

 1. 4. Członek ustępujących władz nie może wejśćw skład Prezydium wyborczego ani

sprawozdawczego Walnego Zebrania Członków i powołanych na nim komisji.

 • § 36
 1. 1. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadajązwykłąwiększością głosów przy

obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

 1. 2. Jeżeli przewidziane porządkiem obrad uchwały nie zostanąpodjęte z powodu braku kworum określonego w ust. 1, na kolejno zwołanym Walnym Zebraniu Członków, z takim samym porządkiem obrad, uchwały te mogązostać podjęte bez względu na liczbę obecnych osób uprawnionych do głosowania.
 2. 3. Naczelna Rada Strzelecka jest uprawniona do zwołania Walnego Zebrania Członków, na którym zgodnie z ust. 2 nie będzie obowiązywał wymóg kworum, które odbędzie sięw tym samym dniu co Walne Zebranie Członków, które nie podjęło uchwał z powodu braku kworum. Drugi termin powinien byćpodany w zawiadomieniu o posiedzeniu i nie może być wyznaczony wcześniej niż po upływie 15 minut po pierwszym terminie.

 

Naczelna Rada Strzelecka

 • § 37
 1. 1. Naczelna Rada Strzelecka jest zarządem Z. S. „Strzelec” w rozumieniu art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach.
 2. 2. Naczelna Rada Strzelecka kieruje całokształtem działalności Z. S. „Strzelec”, a za swojąpracęi działania odpowiada przed Walnym Zebraniem Członków.
 • § 38
 1. 1. W skład Naczelnej Rady Strzeleckiej wchodzą:

1) Komendant Główny oraz

2) pozostali członkowie Naczelnej Rady Strzeleckiej, w liczbie od 6 do 18 członków.

 1. 2. Komendanta Głównego oraz pozostałych członków Naczelnej Rady Strzeleckiej

powołuje i odwołuje Walne Zebranie Członków.

 1. 3. Kadencja Naczelnej Rady Strzeleckiej i Komendanta jest wspólna i wynosi 4 lata
 • § 39
 1. 1.Do reprezentowania Z.S. „Strzelec” na zewnątrz uprawniony jest Komendant Główny. Zobowiązania o charakterze finansowym wymagają ponadto podpisu przynajmniej jednego z członków Naczelnej Rady Strzeleckiej
 2. 2. W przypadku braku możliwościdziałania Komendanta Głównego zastępuje go Szef Sztabu
 • § 40
 1. 1. Do kompetencji Naczelnej Rady Strzeleckiej należy:

1) zwoływanie Walnego Zebrania Członków;

2) wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków;

3) określanie szczegółowych kierunków działania Z. S. „Strzelec”;

4) uchwalanie okresowych programów pracy Z. S. „Strzelec” oraz zatwierdzanie

rocznych sprawozdań z działalności jednostek terenowych;

5) uchwalanie budżetu Z. S. „Strzelec”

6) powoływanie i rozwiązywanie jednostek terenowych – Okręgów, Obwodów,

Jednostek Strzeleckich i określanie zasięgu ich działania oraz siedziby;

7) koordynowanie działalności jednostek terenowych;

8) zawieszanie w czynnościach komend jednostek terenowych, jeżeli ich działalność

jest niezgodna z przepisami prawa, postanowieniami statutu lub uchwałami władz

 1. Z. S. „Strzelec”;

9) określanie wysokości opłaty wpisowej i składek członkowskich;

10) zawieszanie uchwał władz jednostek terenowych w razie ich sprzeczności z

przepisami prawa, postanowieniami statutu oraz uchwałami władz nadrzędnych;

11) zarządzenie majątkiem Z. S. „Strzelec”;

12) podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu i obciążaniu majątku nieruchomego i ruchomego Z. S. „Strzelec”;

13) uchwalanie regulaminów określonych przepisami statutu,

14) podejmowanie uchwał o przynależności Z. S. „Strzelec” do krajowych i

międzynarodowych organizacji oraz delegowanie przedstawicieli Z. S. „Strzelec” do

tych organizacji i na imprezy zagraniczne;

15) zawieranie porozumień o współpracy z organami administracji i władzami

naczelnymi innych organizacji;

16) organizowanie i prowadzenie statutowej działalności odpłatnej;

17) występowanie z wnioskami do Strzeleckiego Sądu Honorowego o wykluczenie

członka zwyczajnego;

18) składanie Walnemu Zebraniu Członków sprawozdań ze swojej działalności, w tym sprawozdania finansowego, podpisanego przez osobę, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych, i  Komendanta Głównego;

19) wykonywanie czynności wynikających z regulaminów wewnętrznych Z. S.

„Strzelec”;

20) wybór spośród członków Komendy Głównej, naczelników wydziałów:

organizacyjnego, operacyjnego, kwatermistrzowskiego, szkoleniowego i Biura

Informacji i Promocji;

 1. 2. Realizowanie innych obowiązków, do których zobowiązana została szczegółowymi

przepisami Statutu.

 • § 41
 1. 1. Posiedzenia Naczelnej Rady Strzeleckiej odbywająsięw miarę potrzeb, jednak w

odstępach nie większych niż sześć miesięcy.

 1. 2. Posiedzenia Naczelnej Rady Strzeleckiej zwołuje Komendant Główny z własnej

inicjatywy lub:

1) na wniosek co najmniej trzech członków Naczelnej Rady Strzeleckiej;

2) na żądanie Komisji Rewizyjnej;

w terminie 14 dni od daty zgłoszenia wniosku, podając termin i miejsce posiedzenia.

 1. 3. W posiedzeniach Naczelnej Rady Strzeleckiej mogąbraćudział również członkowie Komisji Rewizyjnej, Przewodniczący Strzeleckiego Sądu Honorowego oraz zgłoszeni przedstawiciele organów doradczych.
 2. 4. Uchwały Naczelnej Rady Strzeleckiej zapadajązwykłąwiększością głosów, w

głosowaniu jawnym, przy obecności co najmniej połowy jej członków. Na wniosek

złożony przez członka Naczelnej Rady Strzeleckiej głosowanie może mieć charakter

tajny.

 • § 42
 1. 1. Na swym pierwszym posiedzeniu Naczelna Rada Strzelecka wyłania ze swego grona KomendęGłównądo kierowania pracami Z. S. „Strzelec” pomiędzy posiedzeniami.
 2. 2. W skład Komendy Głównej wchodząKomendant Główny oraz sześciu członków

Komendy Głównej, wybranych w głosowaniu tajnym.

 1. 3. Komendant Główny przewodniczy posiedzeniom Komendy Głównej.
 2. 4. Dokonując wyboru członków Komendy Głównej, Naczelna Rada Strzelecka wskazuje spośród nich Szefa Sztabu, który przewodniczy posiedzeniom Komendy Głównej w zastępstwie Komendanta Głównego.
 • § 43
 1. 1. Do obowiązków Komendy Głównej należy w szczególności:

1) wykonywanie uchwał Naczelnej Rady Strzeleckiej;

2) przygotowanie projektów planów działania i preliminarzy budżetowych Z. S.

„Strzelec”;

3) bieżący nadzór nad działalnością terenowych jednostek organizacyjnych Z. S.

„Strzelec”;

4) przedstawianie Naczelnej Radzie Strzeleckiej projektów uchwał złożonych przez

przedstawicieli jednostek terenowych i członków oraz innych wniosków

przewidzianych regulaminem.

 1. 2. Posiedzenia Komendy Głównej zwołuje Komendant Główny. Posiedzenia zwołuje sięw miarępotrzeby, nie rzadziej jednak niż jeden raz w miesiącu.
 2. 3. Posiedzenia mogąodbywaćsię za pośrednictwem technicznych środków łączności.
 3. 4. Szczegółowe zasady wewnętrznego funkcjonowania i organizacji pracy Komendy

Głównej określa regulamin uchwalony przez Naczelną Radę Strzelecką.

 1. 5. Komenda Główna składa Naczelnej Radzie Strzeleckiej sprawozdania ze swej

działalności w okresie między posiedzeniami Naczelnej Rady Strzeleckiej.

 • § 44
 1. 1. Od uchwał Naczelnej Rady Strzeleckiej w sprawach określonych w ust. 1 pkt. 6, 8, 9, 11 - 17 przysługuje prawo odwołania do Walnego Zebrania Członków, w terminie 14 dni od daty otrzymania uchwały Naczelnej Rady Strzeleckiej.
 2. 2. Odwołania wnoszone sąza pośrednictwem Naczelnej Rady Strzeleckiej i są

rozpatrywane na najbliższym Walnym Zebraniu Członków.

 • § 45

W razie długotrwałej niemożności pełnienia obowiązków przez Komendanta Głównego, jego obowiązki wykonuje zastępca, wskazany przez Komendanta Głównego spośród członków Komendy Głównej.

 • § 46
 1. 1. Mandat członka Naczelnej Rady Strzeleckiej wygasa wskutekśmierci, ustąpienia, utraty członkostwa albo odwołania ze składu Naczelnej Rady Strzeleckiej.
 2. 2. W przypadku wygaśnięcia mandatu Komendanta Głównego, bądźjeżeli skład Naczelnej Rady Strzeleckiej zmniejszy sięponiżej 6 osób, nie licząc Komendanta Głównego, uzupełnienia składu dokonuje się na najbliższym posiedzeniu Walnego Zebrania Członków.
 • § 47
 1. 1. W razie potrzeby doraźnego rozwiązania problemów ekonomicznych lub ekonomiczno-organizacyjnych Naczelna Rada Strzelecka może powoływaćzespoły pomocnicze – komisje problemowe i inspektoraty określając ich skład, zadania oraz termin zakończenia prac.
 2. 2. Naczelna Rada Strzelecka może powoływaćorgany doradcze Z. S. „Strzelec”. Organem doradczym może byćosoba fizyczna lub osoba prawna.
 3. 3. Organ doradczy ma prawo uczestniczenia z głosem doradczym w zebraniach

odpowiednich władz Z. S. „Strzelec”, do pracy których został powołany. Osoba prawna działa poprzez swojego przedstawiciela.

 

Komisja Rewizyjna

 • § 48
 1. 1. Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej Z. S. „Strzelec” powołanym do sprawowania kontroli nad całokształtem jego działalności.
 2. 2. Komisja Rewizyjna składa sięz 3 do 5 członków.
 3. 3. Członkowie Komisji Rewizyjnej powoływani i odwoływani sąprzez Walne Zebranie

Członków.

 1. 4. Kadencja Komisji Rewizyjnej jest wspólna i wynosi 4 lata.
 2. 5. Na swym pierwszym posiedzeniu Komisja Rewizyjna dokonuje wyboru, ze swojego

grona, przewodniczącego oraz sekretarza.

 • § 49
 1. 1. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

1) kontrolowanie, co najmniej raz w roku, całokształtu działalności Z. S. „Strzelec”, z

wyjątkiem Strzeleckiego Sądu Honorowego;

2) zwołanie Walnego Zebrania Członków, w razie nie zwołania go przez Naczelną

Radę Strzelecką, w terminie, sytuacji lub trybie ustalonym w statucie;

3) prawo żądania zwołania posiedzenia Naczelnej Rady Strzeleckiej, celem omówienia uwag, wniosków i zaleceń wynikających z kontroli wewnętrznej i zewnętrznej;

4) uchwalenie własnego regulaminu działania;

5) składanie Walnemu Zebraniu Członków sprawozdań z własnej działalności oraz

wniosków o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium władzom naczelnym

 1. Z. S. „Strzelec”.
 2. 2. Komisja Rewizyjna ma prawożądania od członków i władz Z. S. „Strzelec” wszystkich szczebli złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnieńdotyczących kontrolowanych spraw.
 3. 3. Szczegółowe zasady wewnętrznego funkcjonowania i organizacji pracy Komisji

Rewizyjnej określa uchwalony przez nią regulamin.

 • § 50
 1. 1. Członkowie Komisji Rewizyjnej mająprawo udziału, z głosem doradczym, w

posiedzeniach Naczelnej Rady Strzeleckiej i Komendy Głównej.

 1. 2. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogąpełnićinnych funkcji we władzach Z. S.

„Strzelec”.

 • § 51
 1. 1. Mandat członka Komisji Rewizyjnej wygasa wskutekśmierci, ustąpienia, utraty

członkostwa albo odwołania ze składu Komisji Rewizyjnej.

 1. 2. W przypadku zmniejszenia sięskładu Komisji Rewizyjnej poniżej 3 osób, uzupełnienia składu dokonuje sięna najbliższym posiedzeniu Walnego Zebrania Członków.

 

Strzelecki Sąd Honorowy

 • § 52
 1. 1. Strzelecki Sąd Honorowy jest władząZ. S. „Strzelec” powołanądo:

1) rozstrzyganie sporów interpersonalnych, niezastrzeżonych do kompetencji innych

organów;

2) rozpatrywania spraw wniesionych przez Naczelną Radę Strzelecką lub Komisję

Rewizyjną, w odniesieniu do osób pełniących funkcje we władzach Z. S. „Strzelec”;

3) orzekania w kwestiach zgodności ze statutem wewnętrznych przepisów i decyzji

władz Z. S. „Strzelec”;

4) orzekanie w sprawach naruszeń przez członków Z. S. „Strzelec” postanowień statutu lub przepisów wewnętrznych Z. S. „Strzelec”.

 1. 2. Szczegółowe zasady funkcjonowania i organizacji pracy Strzeleckiego Sądu

Honorowego określa jego regulamin uchwalony przez Naczelną Radę Strzelecką.

 • § 53
 1. 1. Strzelecki Sąd Honorowy składa sięz 3 do 5 członków.
 2. 2. Członkowie Strzeleckiego Sądu Honorowego powoływani i odwoływani sąprzez Walne Zebranie Członków.
 3. 3. Kadencja Strzeleckiego Sądu Honorowego jest wspólna i wynosi 4 lata.
 4. 4. W celu ukonstytuowania sięczłonkowie Strzeleckiego Sądu Honorowego dokonująwyboru, ze swojego grona, przewodniczącego oraz sekretarza.
 5. 5. Członkowie Strzeleckiego Sądu Honorowego nie mogąpełnićfunkcji w innych

władzach Z. S. „Strzelec”.

 1. 6. Przewodniczący Strzeleckiego Sądu Honorowego ma prawo uczestniczenia w

posiedzeniach Naczelnej Rady Strzeleckiej i Komisji Rewizyjnej – z głosem

doradczym.

 1. 7. Mandat członka Strzeleckiego Sądu Honorowego wygasa wskutekśmierci, ustąpienia, utraty członkostwa albo odwołania ze składu Strzeleckiego Sądu Honorowego przez Walne Zgromadzenie Członków.

3.W przypadku zmniejszenia się składu Strzeleckiego Sądu Honorowegoponiżej 3 osób, uzupełnienia składu dokonuje się na najbliższym posiedzeniu Walnego Zebrania

Członków.

 • § 54
 1. 1. Postępowanie przed Strzeleckim Sądem Honorowym jest jednoinstancyjne.
 2. 2. Postępowanie przed Strzeleckim Sądem Honorowym toczy sięna zasadzie równości stron, z zapewnieniem stronom prawa do obrony.
 3. 3. Od orzeczeńStrzeleckiego Sądu Honorowego służy odwołanie do Walnego Zebrania Delegatów.
 4. 4. Odwołanie wnosi sięza pośrednictwem Przewodniczącego Strzeleckiego Sądu

Honorowego w terminie 14 dni od doręczenia orzeczenia Strzeleckiego Sądu

Honorowego.

 • § 55
 1. 1. Strzelecki Sąd honorowy może wymierzaćnastępujące kary:

1) upomnienia;

2) nagany;

3) zawieszenia w prawach członka na okres od 1 do 24 miesięcy;

4) wykluczenia z Z. S. „Strzelec”.

 1. 2. Członek Z. S. „Strzelec” nie może byćukarany po upływie roku od dopuszczenia sięprzez niego naruszenia postanowień statutu lub uchwał władz Z. S. „Strzelec”.

 

Majątek i fundusze

 • § 56
 1. 1. Majątek Z. S. „Strzelec” stanowiąnieruchomości, ruchomości, prawa autorskie i

fundusze.

 1. 2.Źródłami powstania majątku Z. S. „Strzelec” są:

1) opłaty wpisowe i składki członkowskie;

2) dochody z praw autorskich, nieruchomości i ruchomości stanowiących własność lub będących w użytkowaniu Z. S. „Strzelec”;

3) dotacje, subwencje krajowe i zagraniczne;

4) darowizny, zapisy i spadki;

5) wpływy z działalności statutowej;

6) dochody z ofiarności publicznej;

7) dochody z działalności statutowej wykonywanej odpłatnie.

 1. 3.Środki pieniężne, niezależnie odźródeł ich pochodzenia, mogą być przechowywane wyłącznie na kontach Z. S. „Strzelec”. Wpłaty gotówkowe winny być, przy uwzględnieniu bieżących potrzeb, jak najszybciej przekazane na to konto.
 2. 4. Składki członkowskie powinny byćopłacone do końca każdego kwartału i wpłacone na konto Z. S. „Strzelec” do 10-tego dnia miesiąca następującego po zakończeniu kwartału.
 3. 5. Sposób zbierania składek członkowskich oraz zasady podziałuśrodków pochodzących ze składek określa regulamin zatwierdzony przez NaczelnąRadę Strzelecką.
 4. 6. Nowo przyjęci członkowie Z. S. „Strzelec” wpłacająopłatęwpisową oraz składki

członkowskie w ciągu 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia o przyjęciu na członka.

 1. 7. Z. S. „Strzelec” prowadzi gospodarkęfinansowąoraz rachunkowość zgodnie z

odrębnymi przepisami.

 • § 57

Władzom Z. S. „Strzelec” zabrania się:

1) udzielania pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem Z. S. „Strzelec” w

stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób,

z którymi pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub

powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do

drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli,

zwanych dalej „osobami bliskimi”;

2) przekazywania majątku Z. S. „Strzelec” na rzecz członków, członków organów lub

pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób

trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to miałoby być bezpłatne lub na

preferencyjnych warunkach;

3) wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników

oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że

to wykorzystywanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Z. S. „Strzelec”;

4) zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których już

uczestniczą członkowie Z. S. „Strzelec”, członkowie jego organów, pracownicy lub ich osoby bliskie.

 

Struktura organizacyjna

 • § 58
 1. 1. StrukturęorganizacyjnąZ. S. „Strzelec” tworzą Komenda Główna  obejmująca zasięgiem działania terytorium całego kraju] oraz jednostki terenowe:

1) okręgi, obejmujące zasięgiem działania kilka województw; 2) obwody, obejmujące zasięgiem działania jedno województwo;

3) jednostki strzeleckie, obejmujące zasięgiem jedną lub kilka gmin.

 1. 2. Okręgiem kieruje komenda okręgu. Na czele komendy okręgu stoi

Komendant Okręgu mianowany przez Naczelną Radę Strzelecką ze swego grona lub spoza niego.

 1. 3. Obwodem kieruje komenda obwodu. Na czele komendy obwodu stoi Komendant Obwodu mianowany, na wniosek Komendanta Okręgu, przez NaczelnąRadęStrzelecką ze swego grona lub spoza niego.
 2. 4. Jednostkąstrzeleckąkieruje komenda jednostki strzeleckiej. Na czele komendy jednostki stoi Dowódca Jednostki Strzeleckiej, mianowany przez Komendanta Głównego – na wniosek Komendanta Okręgu oraz po zasięgnięciu opinii Naczelnej Rady Strzeleckiej.
 • § 59
 1. 1. Terenowe jednostki organizacyjne powołuje uchwałąNaczelna Rada Strzelecka, w celu sprawnej realizacjizadań Z. S. „Strzelec” wynikających ze statutu.
 2. 2. Powołanie jednostki strzeleckiej wymaga wniosku co najmniej 15 osób deklarujących przystąpienie do Z. S. „Strzelec” lub będących jużjego członkami zwyczajnymi.
 3. 3. Uchwała o powołaniu jednostki terenowej wskazuje osoby wchodzące w skład komendy jednostki terytorialnej, określa zasięg terytorialny jednostki organizacyjnej, jej siedzibęjak równieżpodległość organizacyjną do terenowej jednostki organizacyjnej wyższego szczebla.
 4. 4. Szczegółowy zakres zadań, kompetencji, oraz zasady działania komend terenowych jednostek organizacyjnych, oraz zasady i tryb powoływania pozostałych ich członków, określa Regulamin Organizacyjny uchwalony przez NaczelnąRadęStrzelecką.
 • § 60
 1. 1. Rozwiązanie jednostki terenowej następuje na podstawie uchwały Naczelnej Rady

Strzeleckiej w przypadku:

1) zaprzestania faktycznej działalności przez jednostkę terenową lub, w przypadku

jednostki strzeleckiej, zmniejszenia stanu liczebnego członków poniżej liczby

wymaganej dla powołania przez okres dłuższy niż jeden rok;

2) złożenia przez jednostkę terenową wniosku o jej rozwiązanie.

 

Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

 • § 61
 1. 1. Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Z. S. „Strzelec” przez Walne Zebranie Członków wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
 2. 2. Uchwalenie statutu lub jego zmian oraz rozwiązanie Z. S. Strzelec” mogąbyć

przedmiotem Walnego Zebrania Członków wyłącznie wtedy, gdy sprawy te zostały

umieszczone w porządku obrad Walnego Zebrania Członków. Do zawiadomienia o

zwołaniu Walnego Zebrania Członków należy załączyć projekty stosownych uchwał.

 • § 62
 1. 1. Podejmując uchwałęo rozwiązaniu Z. S. „Strzelec”, Walne Zebranie Członków określa przeznaczenia majątku Z. S. „Strzelec”.
 2. 2. W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji Z. S.„Strzelec”nie uregulowanych w statucie, majązastosowanie przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach.

Patience lo preferred possessed

Władze Naczelne


KOMENDA GŁÓWNA

Komendant Główny: bryg. Krzysztof Wojewódzki

Szef Sztabu: bryg. Paweł Baca

Szef Wydziału Szkoleń: bryg. Robert Edelwajn

Szef wydziału Organizacyjnego: bryg. Daniel Woś

Główny Kwatermistrz: por. Anna Krakowiak

Szef Wydziału Operacyjnego: insp. Ireneusz Jastrzębski

Szef BIP: st. insp. Krzysztof Grabiec

Naczelna Rada Strzelecka

st.insp. Juliusz Wilczewski
st. Insp. Józef Sidoruk
insp. Mirosław Zganiacz
mł. insp. Łukasz Kołcz
por. Jacek Bilski
insp. Stanisław Dębski
ppor. Piotr Pik
ppor. Wacław Borowy
por. Michał Malinowski
st. Marcin Żurek

Suits darkness admit arc stained

O nas

W 100 rocznicę wymarszu I Kompanii Kadrowej warto przypomnieć, iż nasze pokolenie wznowiło tradycję marszu już w pamiętnym 1981 roku,  a nurt niepodległościowy pomimo komunistycznych represji stanu wojennego budował  kadry z myślą dla wojska nieodległej Polski Niepodległej.

 

   Na III-im Kongresie Konfederacji Polski Niepodległej w 1989 r. (na trzy lata przed wywalczeniem  niepodległości), z inicjatywy  Przewodniczącego KPN Leszka Moczulskiego zostaje podjęta uchwała o konieczności reaktywowania piłsudczykowskiego Ruchu  Strzeleckiego . Pierwszym aktem potwierdzającym wznowienie działalności Związku „STRZELEC” był zorganizowany w Juszczynie (Beskid Makowski) jawny kurs instruktorsko-metodyczny dla kierowniczej kadry „STRZELCA”, który prowadził  mjr. rez. Włodzimierz Olszewski, powołany do Kwatery Głównej na stanowisko Szefa Wydziału Szkolenia. Ośrodek udostępnił niezłomny kapelan opozycji antykomunistycznej ks. Adolf  Chojnacki

   Młodzi instruktorzy, po złożeniu przyrzeczenia na polanie leśnej w dniu 5 sierpnia 1989 r. przybyli do Krakowa, gdzie wzięli udział w mszy za Ojczyznę w Katedrze na Wawelu. Stając obok dawnych legionistów i członków przedwojennych  formacji „STRZELCA” II RP  stali się kolejną zmianą pokoleń walczących o niepodległość Polski. Następnie w podziemiach Katedry przy grobie marszałka J. Piłsudskiego nastąpiło symboliczne przekazanie „maciejówki”  przedstawicielowi kolejnego pokolenia walczącego o niepodległość Polski, przemawiali dawni podkomendni Marszałka oraz L. Moczulski – Komendant Główny reaktywowanego Związku. W dniu następnym spod krakowskich Oleandrów wyruszyły pierwsze formacje „STRZELCA”.

W forsownym, pełnym okolicznościowych wieców i uroczystości marszu „Szlakiem Pierwszej Kadrowej” nastąpiła integracja poszczególnych ugrupowań niepodległościowych ze strzelcami. Za maszerującymi kolumnami, przed i po bokach przemykały ubeckie pojazdy, z których wyglądali umundurowani i utajnieni funkcjonariusze, dostrzegający nowe niebezpieczeństwo dla walącego się systemu. Główne wydanie Dziennika TVP zamieściło zjadliwy paszkwil na Strzelca.   Jak „feniks z popiołów” odrodziła się młodzieżowa organizacja, która w okresie zaborów przygotowała kadry do walki o niepodległość Polski.

   Przeszkody stawiane przez postkomunistyczną nomenklaturę w sądach  spowodowały, że Związek Strzelecki  został zarejestrowany dopiero po roku t.j. 13 czerwca  1990 r.

Do roku 1996 Komendantem Głównym Z.S.”S” był Leszek Moczulski a Szefem Sztabu Kwatery Głównej początkowo był ppłk rez. Stanisław Dronicz (więzień polityczny PRL) następnie  mjr rez. Włodzimierz Olszewski (zatrzymany przez SB i WSW na II Marszu Kadrówki)  i  ppłk rez. Czesław Buksiński.

Istotną rolę pełnili również: Wojciech Pęgiel, Andrzej Kazimierczak, Tadeusz Polak lekarz  z Lublina  (zwolniony z pracy w szpitalu w III RP) Adam Słomka z Katowic, Maciej Wehmann z Poznania, Paweł Baca z Warszawy, Wojciech Gęsicki, Ryszard Karpiński z Przemyśla, Józef Sidoruk Z Puław, Marek Michałowski z Siedlec Roman Czaplicki z Konina. Obecnie komendantem Strzelca Nurtu Niepodległościowego jest Krzysztof Wojewódzki.

Organizacja Strzelecka NN szybko skupiła kilkuset instruktorów, wielu młodszych oficerów LWP oraz tysiące młodych strzelców. Zaszokowane władze PRL (a następnie ekipa okrągłego stołu w rządzie Mazowieckiego) uznały od samego poczatku w 1988 roku antykomunistyczny ruch Strzelecki za podstawowe  zagrożenie. W efekcie Minister Obrony Narodowej  Janusz Onyszkiewicz i jego zastępca Bronisław Komorowski wydali polecenie dla dowódców jednostek wojskowych o kategorycznym zakazie wpuszczania na teren garnizonów posłów… KPN.  Jak wynika  aneksu do raportu o likwidacji WSI władze PRL i III RP uważały ferment w wojsku i utworzenie struktur Strzelca za realne zagrożenie dla zbrojnego przejęcia władzy przez  Nurt Niepodległościowy. Dlatego ponad połowa wszystkich operacji Wojskowych Służb specjalnych   nakierowana została na rozbicie Strzelca i KPN. W konsekwencji majątek przedwojenny Strzelca pozostawiono bezprawnie w rekach  komunistycznego LOK-u,  zaś  oficerów sympatyków Polski Niepodległej zwalniano z wojska.

W efekcie takiej transformacji armia kierowana nadal przez kadry PRL-owskie wygląda fatalnie. Nawet koszary wojska ochraniają firmy ochroniarskie…

Ruch Strzelecki nadal jest Polsce bardzo potrzebny.

 

 

Nurt Strzelecki dzisiaj

Ruch strzelecki po II wojnie światowej zaczął odradzać się jeszcze w czasie nocy PRLu. Z taka inicjatywa wystąpił na III Kongresie Konfederacji Polski Niepodległej w 1989 r. jej przewodniczący Leszek Moczulski Powstała wtedy organizacja pod nazwą Związek Strzelecki "Strzelec" Za faktyczne wznowienie działalności można przyjąć zorganizowany w Juszczynie (Beskid Makowski) kurs instruktorsko medyczny prowadzony przez kpt rez Włodzimierza Olszewskiego. Powołanego później na stanowisko szefa Wydziału Szkolenia Kwatery Głównej.
Młodzi instruktorzy w dniu 5 sierpnia 1989r. przybyli do Krakowa gdzie uczestniczyli w mszy za Ojczyznę na Wawelu . Po mszy nastąpiło w krypcie na Wawelu przy grobie marszałka Józefa Piłsudskiego nastąpiło symboliczne przekazanie „maciejówki” nowemu pokoleniu przystępującemu do walki o niepodległość Przemawiali dawni podkomendni Marszałka oraz Leszek Moczulski - Komendant Główny powstającego Związku. W dniu następnym młodzi strzelcy wyruszyli historycznym marszu "Szlakiem Pierwszej Kadrowej" Marsz ten odbywał się jeszcze w asyście mniej lub bardziej tajnej służb podupadającego PRLu. Przeszkody formalne stawiane przez postkomunistycznych przedstawicieli władz spowodowały iż formalnie organizacja została zarejestrowana w dniu 13 czerwca 1990 r. Leszek Moczulski pozostał na stanowisku Komendanta Głównego do 1996 roku. Stanowisko Szefa Sztabu Kwatery Głównej będącej organem wykonawczym stowarzyszenia byli ppłk rez. Stanisław Dronicz, a potem mjr rez Włodzimierz Olszewski. W latach 1996 – 1999 Komendantem Głównym ZS „S” i jednocześnie Szefem Sztabu Kwatery Głównej był mjr ZS Andrzej Kaźmierczak
W 1996 roku po odsunięciu od stanowiska Leszka Moczulskiego przez grupę która odeszła z Konfederacji Polski Niepodległej z pełniącym funkcję Szefa Sztabu mjr ZS Andrzejem Kaźmierczakiem przy Leszku Moczulskim grupa wiernych komendantowi oficerów i podoficerów zakłada Związek Strzelecki „Strzelec” im. J. Piłsudskiego 
Od 1990 roku działa też Związek Strzelecki Strzelec Organizacja Społeczno- Wychowacza współpracujący z Ministerstwem Obrony Narodowej a założona przez środowisko związane z działaczem niepodległościowym Romualdem Szeremietiewem
W 1999 roku na Walnym Zgromadzeniu powołany na stanowisko Komendanta Głównego zostaje płk rez Czesław Buksiński a na stanowisko Szefa Sztabu kpt ZS Marek Michałowski. W 2006 roku Komendantem Głównym zostaje płk ZS Marek Michałowski, który na stanowisko Szefa Sztabu powołuje por ZS Cezarego Zwierzchowskiego. 
W styczniu 2010 roku przyspieszone Walne Zgromadzenie powołuje na stanowisko Komendanta Głównego ppłk ZS Macieja Wechmanna. Szefem Sztabu zostaje kpt Adam Banacki W tym samym roku w czerwcu w wyniku rozmów zjednoczeniowych z Związkiem Strzeleckim Równość Wolność Niepodległość powołane zostają nowe władze z Komendantem Głównym bryg ZS Krzysztofem Wojewódzkim dotychczasowym Komendantem Głównym ZS – RWN. Na stanowisko Szefa Sztabu powołany zostaje mjr ZS Paweł Baca dotychczas będący w ZS „S”. Proces zjednoczenia jednak był ciągiem dość długich zdarzeń. W 2003 roku z inicjatywy pełniącego wtedy funkcję Szefa Sztabu w Związku Strzeleckim „Strzelec” płk ZS Marka Michałowskiego powstaje Federacja Związków i Drużyn Strzeleckich będąca pierwszą próba połączenia organizacji nurtu Strzeleckiego istniało wtedy kilka organizacji z których część przetrwała do dnia dzisiejszego inne niestety nie. Na pierwszych spotkaniach obecni byli oprócz Związku Strzeleckiego „Strzelec” jak i Związku Strzeleckiego „Strzelec” im Józefa Piłsudskiego przedstawiciele Polskich Drużyn Strzeleckich i Związku Strzeleckiego do rozmów tych w późniejszym okresie przystąpił Związek Strzelecki Równość Wolność Niepodległość. Zabrakło wtedy dużej i znaczącej organizacji jaką był Związek Strzelecki „Strzelec” – Organizacja Społeczno Wychowawcza pomimo zaproszenia jej przedstawicieli.. Jak widać ruch Strzelecki wtedy był bardzo podzielny i istniała potrzeba wspólnej koordynacji działań. Inicjatywa ta nie była i nie jest jedyną inicjatywą połączenia nurtu Strzeleckiego. Swoje działania osobną droga podjął Związek Strzelecki Strzelec OSW były nawet szersze i węższe próby zjednoczenia . Organizacja ta była już bliska połączeniu z Związkiem Strzeleckim w 2009 roku ale rozmowy niestety zakończyły się fiaskiem Skutkiem tych rozmów zjednoczeniowych do dnia dzisiejszego jest połączenie Związku Strzeleckiego „Strzelec” i Związku Strzeleckiego RWN. Powstała nowa organizacja otwarta na dalsze możliwości łączenia działań wszystkich organizacji. Czas pokaże na ile wola wspólnego działania zwycięży nad animozjami, podziałami i ambicjami poszczególnych osób. Jak pokazały dni żałoby narodowej w dniach 10 – 17 kwietnia 2010 w wspólnym działaniu możemy połączyć swoje organizacje odkładając to co nas dzieli. Przez cały tydzień pod Pałacem Prezydenckim służbę pełnili strzelcy z Związku Strzeleckiego RWN, który jako pierwszy przybył w to miejsce z strzelcami z Związku Strzeleckiego „Strzelec” oraz Związku Strzeleckiego Strzelec Organizacja Społeczno Wychowawcza. 
Ten krótki artykuł niech będzie inspiracją do napisania wspólnej historii odrodzonego nurtu Strzeleckiego, a przede wszystkim inspiracją do wspólnego działania wszystkich organizacji tak aby rozpoczęte jednoczenie przerodziło się w praktyczne zjednoczenie Zacznijmy od współdziałania później z czasem naturalnym stanie się abyśmy wszyscy mieli wspólne władze. 
Zapraszam wszystkich czytelników niniejszego artykułu do komentarzy, przypisów, poprawek i uzupełnień. Jak się nie zmieszczą na portalu to proszę o przesyłanie na mojego emaila Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Zaproszenie dotyczy wszystkich strzelców bez względu na przynależność do stowarzyszenia takiego czy innego . 

mł insp ZS Paweł Baca
Szef Sztabu Komendy Głownej 
Związku Strzeleckiego "Strzelec"

 

 

O HISTORII ZS „STRZELEC”


Trochę więcej

"Naród, który nie szanuje swej przeszłości nie zasługuje na szacunek teraźniejszości i nie ma prawa do przyszłości."

Józef Piłsudski
 W czerwcu 1908 r. powstała we Lwowie tajna organizacja paramilitarna Związek Walki Czynnej. Celem jej było przygotowanie organizacyjne i materialne przyszłego powstania zbrojnego, zdolnego do wywalczenia niepodległości dla Polski. Ponieważ liczba zwolenników tego kierunku działań rosła, postanowiono ująć go w formę legalnej organizacji. W ten sposób w r.1910 powstały; we Lwowie "Związek Strzelecki", w Krakowie Towarzystwo "Strzelec", a w obu tych miastach "Drużyny Strzeleckie". Organizacje te zakładały w całej Polsce oddziały, w Galicji jawne, w zaborze rosyjskim i później pruskim - tajne. Od 1911 r. oddziały takie powstają wszędzie na obczyźnie, gdzie tylko istnieją środowiska polskie . Powstają instrukcje i regulaminy wojskowe polskie, szkoły oficerskie i podoficerskie, zaczyna wychodzić czasopismo wojskowe "Strzelec". Od 1912 roku w zaborze austriackim strzeleckie kompanie i bataliony maszerują na ćwiczenia w swoich mundurach i z bronią . W Kongresówce odbywają się zbiórki i ćwiczenia - skrycie po lasach, wykłady zaś małymi grupkami w mieszkaniach prywatnych. Tym sposobem były przygotowywane przyszłe kadry Wojska Polskiego, do walki z zaborcami naszych ziem, poprzez szkolenie wojskowe młodzieży od szczebla rekruckiego do oficerskiego. "Strzelcy" rekrutowali się z różnych środowisk. Obok studentów, uczniów i młodej inteligencji, stawali do szeregów robotnicy, rzemieślnicy i chłopi. Wszystkich łączyły cechy: ofiarność, karność i koleżeństwo. W czerwcu 1912 roku „Rada Oficerska „ powierzyła stanowisko Komendanta Głównego Józefowi Piłsudskiemu. W przeddzień wybuchu I-ej wojny światowej, według raportów z marca 1914r. Związki Strzeleckie liczyły 6 i pół tysiąca, a Drużyny Strzeleckie 4 tysiące przeszkolonych żołnierzy , co w sumie dawało dziesięciotysięczną, znakomitą kadrę. J. Piłsudski wykorzystał okazję rozpoczęcia walki pomiędzy naszymi okupantami, mobilizacja "Strzelców" przeprowadzona została w nocy z 1-go na 2-go sierpnia 1914r.w Krakowie. 6 sierpnia z krakowskich "Oleandrów" nastąpił wymarsz I kompanii Kadrowej, która przekroczyła granicę zaboru rosyjskiego i rozpoczęła długi i trudny marsz do niepodległości. Marsz zapoczątkowało 144 członków Związku Strzeleckiego i Polskich Drużyn Strzeleckich. Drużyny Strzeleckie stworzone były przez środowiska narodowo-niepodległościowe, które jednak zerwały z R. Dmowskim i połączyły się ze "Strzelcami" dając początek Wojsku Polskiemu po długich latach niewoli. Po I wojnie światowej za aprobatą Marszałka Józefa Piłsudskiego zostaje powołany do życia, przez dawnych działaczy niepodległościowych, nawiązujący do tradycji i dziedziczący historyczną nazwę, "Związek Strzelecki". Działalnością swoją obejmuje nie tylko teren kraju, ale i ośrodki polskie poza granicami. Zwłaszcza w centrach emigracyjnych, jak Francja i Belgia, podtrzymuje ducha narodowego wśród młodzieży na emigracji. W kraju ZS prowadzi pracę oświatową: kursy podstawowe i instruktorskie, wykłady, odczyty, biblioteki, czytelnie oraz pracę społeczno-wychowawczą; w 1928r. istniało 20 orkiestr,70 chórów, 16 domów ludowych i 237świetlic. Zajmuje się także wychowaniem fizycznym (ZS należał do Polskich Klubów Sportowych), oraz przysposobieniem wojskowym, będącym głównym jego zadaniem. Podlegający Ministerstwu Spraw Wojskowych, Strzelec zrzeszał pozaszkolną, przedpoborową młodzież ze wszystkich warstw społecznych, miejskich i wiejskich. Kadry instruktorskie rekrutowały się przede wszystkim ze sfer wojskowych. W 1936 r. Prezesem Związku był adwokat Franciszek Paschalski, a Komendantem Głównym ppłk Marian Frydrych. W tym czasie Związek prowadził już ok.8000 świetlic na terenie całej Rzeczypospolitej. W 1939 r. ZS liczył ok. 500 tys. członków, którzy w niedługim czasie byli zmuszeni zdawać, i zdali chlubnie, egzamin w obronie ojczyzny. W kampanii wrześniowej wykonywali zadania zlecone przez władze wojskowe. To właśnie duchem "Strzelca" ożywieni byli żołnierze Armii Krajowej walcząc z najeźdźcami, którzy napadli na naszą Ojczyznę. W okresie okupacji sowieckiej ( okres PRL ) władze komunistyczne starały się, za wszelką cenę , wykreślić z historii i pamięci ludzkiej wspomnienie o ludziach, którzy "na stos rzucili swój życia los". Jednak legenda I-ej Kadrowej i Legionów nie umarła, przemilczana oficjalnie przez blisko pół wieku. Na III - im Kongresie Konfederacji Polski Niepodległej w 1989r ( jeszcze przed odzyskaniem niepodległości ), z inicjatywy jej Przewodniczącego Leszka Moczulskiego zostaje podjęta uchwała o reaktywowaniu Związku Strzeleckiego "STRZELEC". Przeszkody stawiane przez postkomunistyczną nomenklaturę spowodowały, że dopiero po roku , 13 czerwca 1990r. w Sądzie Wojewódzkim w Warszawie zarejestrowano stowarzyszenie Związek Strzelecki "Strzelec". 
Weronika Wysocka

JEDNOSTKA STRZELECKA 1212

w Aleksandrowie Łódzkim. O nas!!!

 W dniu 01 sierpnia 2019 r. w 75 rocznicę Powstania Warszawskiego o godz. 18:00 mszą św. odprawianą w intencji Ojczyzny i Powstańców w kościele pod wezwaniem Św. alek3Archaniołów Michała i Rafała w Aleksandrowie Łódzkim rozpoczęto proces formowania nowej Jednostki Strzeleckiej 1212. Wierni modlili się za powstańców, ojczyznę, za nasze miasto oraz właściwy proces tworzenia nowej jednostki strzeleckiej i sumienną, oddaną służbę w jej szeregach. Mszę św. celebrował wikariusz tejże parafii ks. Leszek Skwarka. Po uroczystej mszy Strzelcy złożyli wiązankę z biało – czerwonych kwiatów pod tablicą Walczących za wolna Polskę. Zebrani uhonorowali Strzelców owacją. Strzelcy podeszli poważnie do służby zgodnie z mottem: „Kto z Bogiem to Bóg z nim”.

aleks2O godz. 19:00 odbyła się pierwsza odprawa z przełożonym ZS Strzelec Dowódcą Okręgu kpt. Pawłem Rosińskim. Na odprawie powołano do służby JS 1212, a na jej Dowódcę wyznaczono mjr Jacka MIŻEJEWSKIEGO. W szeregi JS 1212 w Aleksandrowie Łódzkim powołano strzelców z Aleksandrowa Łódzkiego służących dotąd w JS w Pabianicach ponieważ związani ze swoim miastem chcą służyć i szkolić się, oraz przynależeć do JS w mieście, które kochają. Na odprawie ustalono cele i strategię działania JS 1212 w strukturach strzeleckich, oraz zapoznano zebranych z planem szkolenia do końca roku 2019 i założeniami szkolenia na rok 2020. Fakt formowania nowej JS 1212 w pamiętną rocznicę Powstania Warszawskiego sprawia, iż strzelcy są pełni zapału i zdeterminowania do służby w szeregach Strzelca.

Jeśli miłujesz swoją Ojczyznę, jesteś patriotą, kochasz miasto w którym mieszkasz, szanujesz i wyznajesz zasady Bóg, Honor, Ojczyna, interesujesz się służbą wojskową, służbą w policji czy w straży pożarnej i chcesz całe swoje życie związać ze służbą mundurową to jesteś potencjalnym kandydatem do służby strzeleckiej.

Z nami nauczysz się dyscypliny, nabędziesz cech altruizmu, poświęcenia w imię obrony i ochrony ludności cywilnej i polskich granic. Poznasz historię Polski i Legionów oraz procesu formowania się Wojska Polskiego. Wpoimy Ci zasady etyki wojskowej i posłuszeństwa, nauczysz się strzelać, radzić sobie w trudnym terenie, poznasz tajniki SERE i ratownictwa pola walki. Nauczysz się jak współpracować z innymi służbami mundurowymi i Centrum Zarządzania Kryzysowego. Ćwiczenia i wykłady odbywają się pod okiem profesjonalnych instruktorów, byłych i obecnie służących żołnierzy zawodowych Wojska Polskiego, Ratowników Medycznych, czy innymi instruktorami służb mundurowych.

Więcej dowiesz się ze strony: http://www.zsstrzelec.com.pl/index.php/o-nas

Zapraszamy w szeregi Strzelca.

W tym roku obchodzimy 75. rocznicę bitwy o Monte Cassino – jednej z najbardziej zaciętych i krwawych walk II wojny światowej. Tegoroczne uroczystości, upamiętniające zdobycie masywu wraz z klasztorem przez żołnierzy 2. Korpusu Polskiego, dowodzonych przez gen. Władysława Andersa, odbyły się z udziałem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy, Prezydenta Włoch Sergio Mattarelli i córki gen. Władysława Andersa – Anny Marii Anders.

monte2Obchody rozpoczęły się 17 maja br. przy pomniku 6. Pułku Pancernego im. Dzieci Lwowskich w Piedimonte San Germano – miejscu krwawych walk toczonych w dniach 19-25 maja 1944 roku przez pododdziały 5 Kresowej Dywizji Piechoty, 3 Dywizji Strzelców Karpackich i 2 Brygady Pancernej. Przełamanie niemieckiej obrony przez oddziały 2. Korpusu Polskiego nie kończyło bowiem bitwy o Monte Cassino. Dopiero zdobycie kolejnego elementu niemieckiej obrony na linii Hitlera – Piedimonte San Germano – otworzyło aliantom drogę na Rzym.  

Główne uroczystości rocznicowe odbyły się 18 maja br. z udziałem kombatantów 2. Korpusu, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy oraz Prezydenta Republiki Włoskiej Sergio Mattarelli na Polskim Cmentarzu Wojennym na Monte Cassino. Rozpoczęła je polowa Msza Święta na Polskim Cmentarzu Wojennym na Monte Cassino oraz Apel Poległych połączony z oddaniem salwy honorowej przez pododdział honorowy Wojska Polskiego. Udział w uroczystościach wzięła także delegacja Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

- Bitwa o Monte Cassino była dla Europy i świata wielką lekcją. To właśnie dzięki tamtej lekcji stworzono Unię Europejską - powiedział podczas uroczystości prezydent Andrzej Duda. - To między innymi dzięki bitwie o Monte Cassino, Polska jest dziś wolna, niepodległa, suwerenna (...), jest w Unii Europejskiej, jest częścią świata zachodniego, wolnego świata, demokratycznego świata, świata bez wojny, świata, w którym różne narody i państwa współpracują ze sobą i chcą razem budować dobrobyt i szczęście - świata, o jakim z pewnością marzyli wtedy ci żołnierze.

monte3W niedzielę, 19 maja br., odbyła się uroczystość przy pomniku upamiętniającym poległych żołnierzy 2. Korpusu Polskiego w San Vittore del Lazio. W latach 1944-1945 był tam zlokalizowany jeden z dwóch cmentarzy polowych dla poległych w bitwie o Monte Cassino. Głównym elementem upamiętnienia jest zabytkowy krzyż wykonany przez żołnierzy plutonu warsztatowego w 1945 r. z korpusów łusek artyleryjskich. Ten pamiątkowy krzyż stał w miejscu prowizorycznego cmentarza 3. Dywizji  Strzelców Karpackich, po przeniesieniu szczątek żołnierskich na nowo wzniesiony Polski Cmentarz Wojenny na Monte Cassino.

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego realizuje postanowienia umowy między Rządem Rzeczpospolitej Polskiej a Rządem Republiki Włoskiej o grobach wojennych, podpisanej dnia 30 marca 2012 roku. Jednym z jej elementów jest sprawowanie stałej opieki nad Polskimi Cmentarzami Wojennymi na Monte Cassino, Loreto i w Bolonii. W br. w ramach programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na cmentarzu na Monte Cassino zostały zrealizowane prace konserwatorskie polegające na oczyszczeniu grobów żołnierskich i uczytelnieniu na nich napisów.

Masyw Monte Cassino, wraz ze znajdującym się na wzgórzu klasztorem benedyktynów, był w czasie II wojny światowej kluczową niemiecką pozycją obronną na tzw. linii Gustawa, mającą uniemożliwić aliantom zdobycie Rzymu. 18 maja 1944 r. po niezwykle zaciętych walkach zdobył je 2. Korpus Polski dowodzony przez gen. Władysława Andersa. W bitwie zginęło 923 polskich żołnierzy, 2931 zostało rannych, a 345 uznano za zaginionych.

 

źródło: http://mkidn.gov.pl/pages/posts/75.-rocznica-bitwy-o-monte-cassino-9529.php

Górki w gminie Leoncin to nie tylko Powstańcza Sosna. Górki, to nie tylko tradycja Rzeczypospolitej Kampinoskiej. Górki i Stara Dąbrowa to także miejsce wiecznego spoczynku szeregu obrońców Ojczyzny z 1939 roku. Okoliczna puszcza usiana jest grobami Nieznanych Żołnierzy. Niektórym z poległych udaje się przywrócić tożsamość dzięki akcji prowadzonej między innymi przez Związek Strzelecki „Strzelec”.

W sobotę 22 czerwca grupa strzelców wspólnie z Dorotą Bartoszewską z Ocalić od Zapomnienia i Klubem Byłych Żołnierzy Wojsk Powietrzno-Desantowych Czerwone Berety., rozpoczętą wcześniej, renowację jednej z mogił. Ochotnicy, pod dowództwem por. Włodzimierza Staszaka umieścili nową tablicę na mogile Bolesława Borusiewicza, oddali honory poległemu, a krzyż przystroili biało-czerwoną wstęgą.

Historia zaczęła się 5 lat temu od znalezienia przez Tomasza Dalinkiewicza zdjęcia mogiły w Puszczy Kampinoskiej – opowiada nam por. Staszak. - Po dwóch latach, wspólnymi siłami odnaleźliśmy ten grób i zorganizowaliśmy wyjazd, podczas którego wymieniliśmy tablice z informacjami, oddaliśmy honory i odwiedziliśmy inne miejsca związane z walkami na tym terenie. Później na nasze zdjęcia trafiła Dorota Bartoszewicz która od wielu lat zajmuje się poszukiwaniami mogił i rodzin żołnierzy. To ona rozpoczęła poszukiwania rodziny naszego bohatera, zrobiła to tak skutecznie że poznaliśmy jego oblicze. Dziś każdy, kto odwiedzi mogiłę, zobaczy też zdjęcie Bohatera – dodaje porucznik Staszak.

Strzelcy, jak i towarzyszący im cywile, zapowiadają kontynuację akcji przywracania pamięci Poległym.

Źródło: Tygodnik Nowodworski / Lenny.pl

Advertisement