Top Stories

Grid List

Skirt confused listening unable

Statut ZS

STATUT ZWIĄZKU STRZELECKIEGO „STRZELEC”

(Uchwalony przez Walne Zgromadzenie Delegatów w dniu 4.05.2013 w Markach k/Warszawy ze zmianami uchwalonymi w dniu 14.09.2013 w Łomiankach

Trzy czwarte wieku od czynu zbrojnego Legionów, pół wieku od faktycznego zawieszenia Związku Strzeleckiego, wznawiamy jego działalność, opartą o wytyczne ideowe zawarte w myśli niepodległościowej Józefa Piłsudskiego oraz dążenie do patriotycznego formowania młodego pokolenia w duchu zasad wierności i służby Rzeczypospolitej, kultywowania tradycji niepodległościowych i oddania ojczyźnie.

Sto lat od powstania Związku Strzeleckiego i dwadzieścia lat od jego reaktywacji w

niepodległej Polsce łączymy się z bratnim Związkiem Strzeleckim Strzelec Równość

Wolność Niepodległość jako znak całkowitej jedności, jaka między strzelcami powinna panować.

Przewodnimi hasłami Związku Strzeleckiego „Strzelec” są: Bóg, Honor, Ojczyzna oraz

Równość – Wolność -  Niepodległość.

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

 • § 1

Związek Strzelecki „Strzelec”, posługujący się również nazwą skróconą Z. S. „Strzelec” oraz skrótem literowym Z. S. ”S”, zwany dalej Z. S. „Strzelec”, działa na mocy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. Nr 20, poz. 104 z późn. zm.), ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j. z 2010 r. Dz. U. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) oraz niniejszego statutu.

 • § 2
 1. 1. Z. S. „Strzelec” jest stowarzyszeniem patriotycznym, apolitycznym, dobrowolnym,

samorządnym i trwałym, którego cele mają charakter niezarobkowy, kontynuującym cele i metody działania Związku Strzeleckiego działającego w Polsce w okresie

międzywojennym.

 1. 2. Z. S. „Strzelec” jest organizacjąniezależnąod jakiejkolwiek partii politycznej, a w swych działaniach nie może żadnej partii wspierać.
 • § 3
 1. 1. Terenem działalności Z. S. „Strzelec” jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.
 2. 2. Dla realizacji celów statutowych Z. S. „Strzelec” może prowadzićdziałania poza

granicami kraju na terenie innych państw, z poszanowaniem obowiązującego tam prawa.

 1. 3. Siedzibąstowarzyszenia jest miasto Warszawa.
 • § 4
 1. 1. Z. S. „Strzelec” posiada osobowośćprawną.
 2. 2. Z. S. „Strzelec” powołany jest na czas nieokreślony.
 • § 5
 1. Z. S. „Strzelec” może posiadaći używaćsztandary, odznaki i pieczęcie na zasadach

określonych w odrębnych przepisach.

 • § 6
 1. Z. S. „Strzelec” może byćczłonkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o tym samym lub podobnym profilu działania.

 

Rozdział II

Cele i sposoby działania

 • § 7

Celem Z. S. „Strzelec” jest:

1) podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji Związku Strzeleckiego od 1910 r. do

czasów współczesnych;

2) wychowanie młodzieży w duchu patriotycznym w oparciu o hasła BÓG - HONOR –

OJCZYZNA oraz RÓWNOŚĆ-WOLNOŚĆ-NIEPODLEGŁOŚĆ;

3) przekazywanie wiedzy historycznej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój

świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;

4) kształtowanie postaw patriotycznych wśród młodzieży;

5) uczenie szacunku dla tradycji niepodległościowej;

6) wdrażanie do uczestnictwa w życiu kulturalnym i społecznym Ojczyzny;

7) działalność na rzecz kombatantów, osób represjonowanych i inwalidów wojennych;

8) upowszechnianie i ochrona wolności, praw człowieka oraz swobód obywatelskich,a także działań wspomagających rozwój demokracji;

9) uczenie zdyscyplinowanego życia w zespole, kształtowanie takich cech jak

poświęcenie, przyjaźń, solidarność;

10) praca nad rozwojem charakteru młodzieży;

11) propagowanie atrakcyjnych form spędzania wolnego czasu;

12) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej wśród młodzieży;

13) krzewienie zamiłowania krajoznawczego oraz umiejętności turystycznych;

14) ochrona i promocja zdrowego trybu życia;

15) zapobieganie narkomanii i alkoholizmowi;

16) tworzenie warunków do zaspokajania zainteresowań członków przede wszystkim

w zakresie kształcenia ogólnego i specjalistycznego;

17) pomoc Polonii i Polakom za granicą;

18) promocja Rzeczypospolitej Polski za granicami kraju.

 • § 8
 1. Z. S. „Strzelec” realizuje swoje cele poprzez:

1) prowadzenie całorocznej działalności oświatowo-wychowawczej oraz

organizowanie wypoczynku, posługując się charakterystyczną metodą pracy

strzeleckiej w formach wyjazdowych i w miejscu zamieszkania;

2) organizację oraz udział w obchodach i uroczystościach narodowych;

3) prowadzenie działalności wydawniczej i informacyjnej;

4) organizowanie udziału w zajęciach szkoleniowych oraz turystyce ukierunkowanej na zwiedzanie miejsc związanych z walkami narodowo – wyzwoleńczymi Polaków;

5) organizowanie i prowadzenie odczytów, seminariów i konkursów z zakresu historii

Polski;

6) prowadzenie wykładów, ćwiczeń, kursów i obozów, organizację szkoleń

teoretycznych oraz szkoleń z zakresu umiejętności praktycznych na rzecz

obronności;

7) kształcenie kadry instruktorskiej;

8) organizowanie i prowadzenie zajęć rozwijających tężyznę fizyczną;

9) organizowanie przedsięwzięć związanych z działalnością w zakresie kultury, kultury fizycznej, sportu oraz higieny i oświaty zdrowotnej;

10) reprezentowanie sportów obronnych wewnątrz i na zewnątrz kraju, organizowanie i przeprowadzanie zawodów obronnych;

11) prowadzenie profilaktyki przeciwdziałania uzależnieniom;

12) prowadzenie świetlic środowiskowych oraz klubów zainteresowań;

13) szerzenie wiedzy ekologicznej, inspirowanie i prowadzenie prac na rzecz ochrony

środowiska;

14) współdziałanie z władzami państwowymi i samorządowymi oraz innymi

instytucjami realizującymi zadania zbieżne z celami statutowymi Stowarzyszenia;

15) współpracę z organami władz państwowych, administracji rządowej i samorządu

terytorialnego, placówkami oświaty i wychowania, w zakresie realizacji programu

wychowania ogólnego i obywatelskiego;

16) prowadzenie działalności statutowej także wśród niezrzeszonych w stowarzyszeniu;

 • § 9
 1. 1.Z. S. „Strzelec” opiera swoją działalność na pracy społecznej członków.
 2. 2.Do prowadzenia swoich działań może zatrudniać pracowników.
 • § 10

Podstawą dla pracy wychowawczej w Z. S. „Strzelec” jest etyka chrześcijańska, tradycja walk niepodległościowych i tradycja strzelecka. Z. S. „Strzelec” działa jedynie godziwymi metodami, zgodnymi z ogólnie przyjętymi normami społecznymi i prawnymi. Członek Z. S. „Strzelec” ma obowiązek odmówić wykonania czynności noszącej znamiona czynu niegodziwego.

 • § 11

Naczelnym prawem strzeleckim jest:

1) dobro i pomyślność niepodległej Rzeczypospolitej Polskiej jest pierwszym i

najwyższym prawem strzeleckim;

2) strzelec służy Rzeczpospolitej i jest dla niej gotów do wszystkich poświęceń;

3) strzelec jest wzorowym obywatelem, a jeżeli zajdzie taka potrzeba żołnierzem

Rzeczypospolitej Polskiej;

4) strzelec jest człowiekiem honoru, charakteryzują go wysokie wartości moralne;

5) strzelec drogą szkolenia indywidualnego i zbiorowego kształtuje swoją osobowość i charakter, jest wytrwały, zdyscyplinowany, mężny i śmiały;

6) strzelec postępuje uczciwie wobec każdego człowieka, jest uczynny, koleżeński i

ofiarny;

7) strzelec, w ramach swych dobrowolnie przyjętych obowiązków występujących w

toku szkolenia i innych czynności organizacyjnych, karnie, sumiennie i ściśle

wypełnia polecenia władz Z. S. „Strzelec”, wkładając w ich wykonanie całą swą

inicjatywę, co nie ogranicza jego praw członkowskich, w szczególności do

krytykowania i wybierania władz Z.S. „Strzelec”;

8) strzelec czynem i zachowaniem popularyzuje ideały braterstwa i służby;

9) strzelec działa w myśl ideałów strzeleckich, w duchu dyscypliny i porządku

organizacyjnego;

10) strzelec nieustannie pogłębia swą wiedzę oraz doskonali sprawność fizyczną i umiejętności.

Rozdział III

Członkowie, ich prawa i obowiązki

 • § 12
 1. 1.Członkami Z. S. „Strzelec” mogą być osoby fizyczne i prawne.
 2. 2.Osoba prawna może być wyłącznie członkiem wspierającym w rozumieniu postanowień § 12 oraz § 16. Osoba prawna działa w Z. S. „Strzelec” przez swojego przedstawiciela.
 • § 13

Członkowie Z. S. „Strzelec dzielą się na:

1) członków zwyczajnych;

2) orlęta;

3) członków wspierających;

4) członków honorowych.

5) seniorów

 • § 14
 1. 1. Członkiem zwyczajnym może byćkażdy obywatel, który ukończył 16 lat, zgodził sięna brzmienie Statutu, podpisał deklarację członkostwa i złożył przyrzeczenie.
 2. 2. Przyrzeczenie Strzeleckie składa sięwedług następującej roty:

Wstępując w szeregi Związku Strzeleckiego przyrzekam i ślubuję:

Przez całe moje życie dobro Rzeczpospolitej Polskiej nade wszystko inne wyższe dla mnie będzie.

Niepodległości Jej zawsze gotów będę bronić do ostatniej kropli krwi.

Służyć będę Najjaśniejszej Rzeczypospolitej Polskiej, do ostatniego tchu, a wszystkie moje czyny i zamiary najwyższej służbie podporządkowane będą.

Przyrzekam powinności swoje jako członek Związku Strzeleckiego „Strzelec” z dobrą

wolą i wiarą wypełniać, prawa strzeleckiego należycie przestrzegać, rozkazy

przełożonych w Związku Strzeleckim „Strzelec” sumiennie wykonywać. Co teraz

przyrzekłem w sumieniu swoim do głębi rozważyłem, że przyrzeczeń tych dotrzymam

przysięgam, a przysięgę swoją stwierdzam uroczystym słowem honoru uczciwego

obywatela i wolnego człowieka. Tak mi dopomóż Bóg.”.

 1. 3. Osoby niewierzące mogąostatnie zdanie przysięgi pominąć.
 • § 15
 1. 1. Orlęciem może byćkażda osoba, która nie ukończyła 16 lat i posiada zgodę

przedstawiciela ustawowego na członkostwo do Z. S. „Strzelec”.

 1. 2. Decyzjęo przyjęciu kandydata w poczet Orląt podejmuje, właściwy względem miejsca złożenia wniosku, dowódca Jednostki Strzeleckiej.
 2. 3. Orlęta nie mająprawa udziału w głosowaniu na walnych zebraniach członków oraz nie korzystająz czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Z. S. „Strzelec”.
 3. 4. Szczegółowy status orląt określa Regulamin Orląt,uchwalony przez NaczelnąRadę Strzelecką.
 • § 16
 1. 1. Członkiem wspierającym może byćosoba fizyczna posiadająca pełnązdolność do

czynności prawnych lub osoba prawna, zainteresowana statutową działalnością Z. S.

„Strzelec”, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową lub rzeczową.

 1. 2. Członek wspierający obowiązany jest do opłacania składek członkowskich.
 • § 17

Członków zwyczajnych i wspierających, na podstawie ich pisemnej deklaracji, przyjmuje do Z. S. „Strzelec” Naczelna Rada Strzelecka w drodze uchwały.

 • § 18

Członkiem honorowym może być osoba, która wniosła wybitny wkład w rozwój idei Z. S. „Strzelec” lub w inny szczególny sposób wniosła zasługi na rzecz Z. S. „Strzelec”.

 • §19

Seniorem Związku:

 1. 1. Jest osoba, która wstąpiła do Związku przed dniem 1 września 1939 r.
 2. 2. Może zostać - w drodze uchwały Naczelnej Rady Strzeleckiej -członek Związku, który ukończył co najmniej 50 lat.

Szczegółowy status „Seniora” określa regulamin uchwalony przez w/w Radę.

3.Senior obowiązany jest do opłacania składek członkowskich.

 1. 4. Seniorzy mająprawo udziału w głosowaniu na walnych zebraniach członków oraz

korzystania z czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Z. S. „Strzelec”.

 • § 20

Członkowie zwyczajni, honorowi, seniorzy, orlęta i wspierający należą organizacyjnie do właściwej ze względu na miejsce zamieszkania jednostki strzeleckiej.

 • § 21

Nadanie honorowego członkowstwa w Z. S. „Strzelec” następuje poprzez przyjęcie w tej sprawie uchwały przez Naczelną Radę Strzelecką.

 • § 22

Członek zwyczajny ma prawo:

1) wybierać i być wybranym do władz Z. S. „Strzelec”;

2) uczestniczyć w zebraniach, odczytach, konferencjach, sympozjach, szkoleniach, itp. organizowanych przez władze Z. S. „Strzelec”;

3) korzystać z urządzeń, świadczeń i pomocy Z. S. „Strzelec”;

4) nosić mundur i odznakę organizacyjną;

5) zaskarżać uchwały i inne decyzje władz Z. S. „Strzelec” wydane w sprawach

członkowskich do władz Z. S. „Strzelec” nadrzędnych nad władzą, która tę decyzję

wydała.

 • § 23

Członek zwyczajny zobowiązany jest do:

1) aktywnego uczestniczenia w pracach Z. S. „Strzelec” oraz propagowania jego celów i programu;

2) przestrzegania statutu i uchwał władz Z. S. „Strzelec”;

3) regularnego opłacania składek i innych świadczeń obowiązujących w Z. S.

„Strzelec”;

4) przestrzegania regulaminów Z.S. „Strzelec.

 • § 24
 1. 1. Członek wspierający, z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego, posiada

prawa określone w § 22.

 1. 2. Członek wspierający jest obowiązany do regularnego wywiązywania sięz

deklarowanych świadczeń oraz przestrzegania uchwał i regulaminów władz Z. S.

„Strzelec”.

 • § 25
 1. 1. Członek honorowy, z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego, posiada

prawa określone w § 22.

 1. 2. Członek honorowy jest zobowiązany do przestrzegania postanowień§ 23 z wyjątkiem pkt. 3.
 • § 26

Członkostwo w Z. S. „Strzelec” ustaje na wskutek:

1) dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Z. S. „Strzelec”, zgłoszonej na piśmie

kierującemu Jednostką Strzelecką;

2) śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego;

3) skreślenia z listy członków z powodu zalegania, w okresie dłuższym niż 6 miesięcy, z opłatą składek członkowskich;

4) wykluczenia z  Z. S. „Strzelec” na skutek prawomocnego orzeczenia Strzeleckiego

Sądu Honorowego

5) pozbawienia członka praw publicznych prawomocnym wyrokiem sądu

powszechnego;

6) pozbawienia godności członka honorowego, w wyniku uchwały władzy, która tą

godność nadała.

Od wyroku Strzeleckiego Sądu Honorowego lub od decyzji Naczelnej rady Strzeleckiej o skreśleniu z listy na skutek przyczyn określonych w ust.:, 3), 5) i 6) przysługuje odwołanie do decyzji Walnego Zebrania Członków (Delegatów), w terminie 14 dni kalendarzowych, od doręczenia wyroku. Po upływie tego terminu, wyrok Strzeleckiego Sądu Honorowego staje się prawomocny.

Naczelna Rada Strzelecka ma obowiązek poinformowania zainteresowanych członków o zapadłych wobec nich rozstrzygnięciach Strzeleckiego Sądu Honorowego lub o skreśleniu z listy, z powodów wskazanych w ust.: 3), 5) i 6) oraz o przysługujących im terminach i instancjach odwoławczych, w ciągu 7 dni od zaistnienia któregoś z tych faktów

 

Rozdział IV

Władze Z. S. „Strzelec”

 • § 27

Władzami Z. S. „Strzelec” są:

1) Walne Zebranie Członków;

2) Zarząd, zwany dalej również Naczelną Radą Strzelecką;

3) Komisja Rewizyjna;

4) Strzelecki Sąd Honorowy.

 • § 28
 1. 1. Jeżeli liczba członków Z. S. „Strzelec” przekracza 500 osób, Walne Zebranie Członków zastępujeWalneZebranie Delegatów.
 2. 2. Delegaci wybierani sąna 4-letniąkadencję w jednostkach strzeleckich według klucza:

jeden delegat na każdą rozpoczynającą się grupę dziesięciu członków danej jednostki strzeleckiej. Dowódca jednostki strzeleckiej niezwłocznie przekazuje Naczelnej Radzie Strzeleckiej informacje o wybranych delegatach.

 1. 3. Ilekroćw Statucie mowa jest o Walnego Zebrania Członków, należy przez to rozumieć WalneZebranie Delegatów w sytuacji, o której mowa w ust. 2 powyżej.
 • § 29
 1. 1. Wybór władz Z. S. „Strzelec”, o ile Statut nie stanowi inaczej, odbywa sięw głosowaniu tajnym, bezwzględnąwiększością głosów, w obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania.
 2. 2. Wybór członków władz następuje spośród nieograniczonej liczby kandydatów.
 3. 3. Członkowie wybrani do władz Z. S. „Strzelec” mogąpełnićfunkcję przez nieograniczoną liczbę kadencji.
 • § 30
 1. 1. Uchwały władz Z. S.”Strzelec”, o ile Statut nie stanowi inaczej, podejmowane sąw

głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, bez względu na liczbę obecnych osób uprawnionych do głosowania.

 1. 2. Na wniosek osoby uprawnionej do głosowania, można podjąćuchwałęo wyłączeniu jawności głosowania.

 

Walne Zebranie Członków

 • § 31
 1. 1. Walne Zebranie Członków jest najwyższąwładząZ. S. „Strzelec”
 2. 2. Walne Zebranie Członków może byćzwyczajne lub nadzwyczajne.
 • § 32

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:

1) uchwalanie zmian statutu Z. S. „Strzelec”;

2) uchwalanie głównych kierunków działania Z. S. „Strzelec”;

3) uchwalanie regulaminów nie zastrzeżonych niniejszym statutem do właściwości

innych władz Z. S. „Strzelec”;

4) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Naczelnej Rady

Strzeleckiej, Komisji Rewizyjnej i Strzeleckiego Sądu Honorowego;

5) powoływanie i odwoływanie członków Naczelnej Rady Strzeleckiej;

6) powoływanie i odwoływanie Komendanta Głównego;

7) powoływanie i odwoływanie członków Komisji Rewizyjnej;

8) powoływania i odwoływanie członków Strzeleckiego Sądu Honorowego;

9) podejmowanie uchwał w przedmiocie udzielenia lub odmowy udzielenia

absolutorium ustępującym władzom, na wniosek Komisji Rewizyjnej;

10) uchwalanie zasad zatrudniania i wynagradzania pracowników;

11) rozpatrywanie odwołań od uchwał Naczelnej Rady Strzeleckiej;

12) podjęcie uchwały o rozwiązaniu Z. S. „Strzelec” i przeznaczeniu jego majątku;

13) wykonywanie innych czynności i zadań nie określonych Statutem do właściwości

innych władz Stowarzyszenia.

 • § 33
 1. 1. Walne Zebranie Członków zwołuje sięprzez zawiadomienie uprawnionych do

uczestnictwa, które powinno być dokonane co najmniej na 14 dni przed terminem

zebrania.

 1. 2. Zawiadomienie powinno zawieraćoznaczenie daty, godziny i miejsca Walnego Zebrania Członków oraz porządek obrad.
 2. 3. Zawiadomienia dokonuje sięza pomocąpoczty elektronicznej oraz poprzez

zamieszczenie informacji na oficjalnej stronie internetowej Z. S. „Strzelec”.

 • § 34
 1. 1. Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływane jest przez NaczelnąRadęStrzelecką co najmniej raz w roku z porządkiem obrad przewidującym co najmniej sprawy wskazane w § 32 pkt 4 oraz co najmniej raz na trzy lata z porządkiem obrad przewidującym co najmniej sprawy wskazane w § 32 pkt 4) – 9).
 2. 2. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Naczelna Rada Strzelecka:

1) z własnej inicjatywy lub na wniosek osoby, której przysługuje prawo do odwołania

się od decyzji którejś z władz do Walnego Zebrania Członków;

2) na żądanie Komisji Rewizyjnej;

3) na pisemny wniosek, co najmniej 1/3 ogólnej liczby Dowódców Jednostek Strzeleckich lub 1/3 ogólnej liczby członków stowarzyszenia lub 1/3 ogólnej liczby delegatów.

 1. 4. Naczelna Rada Strzelecka jest zobowiązana zwołaćNadzwyczajne Walne Zebranie

Członków w ciągu 3 miesięcy, od dnia otrzymania żądania lub wniosku określonego w  pkt. 2 i 3.

 1. 5. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.
 • § 35
 1. 1. W Walnym Zebraniu Członków biorąudział:

1) z głosem stanowiącym - członkowie zwyczajni;

2) z głosem doradczym - członkowie wspierający, zaproszeni goście.

 1. 2. Walne Zebranie Członków obraduje według uchwalonego przez siebie regulaminu

obrad.

 1. 3. Obradami Walnego Zebrania Członków kieruje Prezydium wybrane przez Walne

ZebranieCzłonków, w składzie: przewodniczący, zastępca przewodniczącego, dwaj sekretarze.

 1. 4. Członek ustępujących władz nie może wejśćw skład Prezydium wyborczego ani

sprawozdawczego Walnego Zebrania Członków i powołanych na nim komisji.

 • § 36
 1. 1. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadajązwykłąwiększością głosów przy

obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

 1. 2. Jeżeli przewidziane porządkiem obrad uchwały nie zostanąpodjęte z powodu braku kworum określonego w ust. 1, na kolejno zwołanym Walnym Zebraniu Członków, z takim samym porządkiem obrad, uchwały te mogązostać podjęte bez względu na liczbę obecnych osób uprawnionych do głosowania.
 2. 3. Naczelna Rada Strzelecka jest uprawniona do zwołania Walnego Zebrania Członków, na którym zgodnie z ust. 2 nie będzie obowiązywał wymóg kworum, które odbędzie sięw tym samym dniu co Walne Zebranie Członków, które nie podjęło uchwał z powodu braku kworum. Drugi termin powinien byćpodany w zawiadomieniu o posiedzeniu i nie może być wyznaczony wcześniej niż po upływie 15 minut po pierwszym terminie.

 

Naczelna Rada Strzelecka

 • § 37
 1. 1. Naczelna Rada Strzelecka jest zarządem Z. S. „Strzelec” w rozumieniu art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach.
 2. 2. Naczelna Rada Strzelecka kieruje całokształtem działalności Z. S. „Strzelec”, a za swojąpracęi działania odpowiada przed Walnym Zebraniem Członków.
 • § 38
 1. 1. W skład Naczelnej Rady Strzeleckiej wchodzą:

1) Komendant Główny oraz

2) pozostali członkowie Naczelnej Rady Strzeleckiej, w liczbie od 6 do 18 członków.

 1. 2. Komendanta Głównego oraz pozostałych członków Naczelnej Rady Strzeleckiej

powołuje i odwołuje Walne Zebranie Członków.

 1. 3. Kadencja Naczelnej Rady Strzeleckiej i Komendanta jest wspólna i wynosi 4 lata
 • § 39
 1. 1.Do reprezentowania Z.S. „Strzelec” na zewnątrz uprawniony jest Komendant Główny. Zobowiązania o charakterze finansowym wymagają ponadto podpisu przynajmniej jednego z członków Naczelnej Rady Strzeleckiej
 2. 2. W przypadku braku możliwościdziałania Komendanta Głównego zastępuje go Szef Sztabu
 • § 40
 1. 1. Do kompetencji Naczelnej Rady Strzeleckiej należy:

1) zwoływanie Walnego Zebrania Członków;

2) wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków;

3) określanie szczegółowych kierunków działania Z. S. „Strzelec”;

4) uchwalanie okresowych programów pracy Z. S. „Strzelec” oraz zatwierdzanie

rocznych sprawozdań z działalności jednostek terenowych;

5) uchwalanie budżetu Z. S. „Strzelec”

6) powoływanie i rozwiązywanie jednostek terenowych – Okręgów, Obwodów,

Jednostek Strzeleckich i określanie zasięgu ich działania oraz siedziby;

7) koordynowanie działalności jednostek terenowych;

8) zawieszanie w czynnościach komend jednostek terenowych, jeżeli ich działalność

jest niezgodna z przepisami prawa, postanowieniami statutu lub uchwałami władz

 1. Z. S. „Strzelec”;

9) określanie wysokości opłaty wpisowej i składek członkowskich;

10) zawieszanie uchwał władz jednostek terenowych w razie ich sprzeczności z

przepisami prawa, postanowieniami statutu oraz uchwałami władz nadrzędnych;

11) zarządzenie majątkiem Z. S. „Strzelec”;

12) podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu i obciążaniu majątku nieruchomego i ruchomego Z. S. „Strzelec”;

13) uchwalanie regulaminów określonych przepisami statutu,

14) podejmowanie uchwał o przynależności Z. S. „Strzelec” do krajowych i

międzynarodowych organizacji oraz delegowanie przedstawicieli Z. S. „Strzelec” do

tych organizacji i na imprezy zagraniczne;

15) zawieranie porozumień o współpracy z organami administracji i władzami

naczelnymi innych organizacji;

16) organizowanie i prowadzenie statutowej działalności odpłatnej;

17) występowanie z wnioskami do Strzeleckiego Sądu Honorowego o wykluczenie

członka zwyczajnego;

18) składanie Walnemu Zebraniu Członków sprawozdań ze swojej działalności, w tym sprawozdania finansowego, podpisanego przez osobę, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych, i  Komendanta Głównego;

19) wykonywanie czynności wynikających z regulaminów wewnętrznych Z. S.

„Strzelec”;

20) wybór spośród członków Komendy Głównej, naczelników wydziałów:

organizacyjnego, operacyjnego, kwatermistrzowskiego, szkoleniowego i Biura

Informacji i Promocji;

 1. 2. Realizowanie innych obowiązków, do których zobowiązana została szczegółowymi

przepisami Statutu.

 • § 41
 1. 1. Posiedzenia Naczelnej Rady Strzeleckiej odbywająsięw miarę potrzeb, jednak w

odstępach nie większych niż sześć miesięcy.

 1. 2. Posiedzenia Naczelnej Rady Strzeleckiej zwołuje Komendant Główny z własnej

inicjatywy lub:

1) na wniosek co najmniej trzech członków Naczelnej Rady Strzeleckiej;

2) na żądanie Komisji Rewizyjnej;

w terminie 14 dni od daty zgłoszenia wniosku, podając termin i miejsce posiedzenia.

 1. 3. W posiedzeniach Naczelnej Rady Strzeleckiej mogąbraćudział również członkowie Komisji Rewizyjnej, Przewodniczący Strzeleckiego Sądu Honorowego oraz zgłoszeni przedstawiciele organów doradczych.
 2. 4. Uchwały Naczelnej Rady Strzeleckiej zapadajązwykłąwiększością głosów, w

głosowaniu jawnym, przy obecności co najmniej połowy jej członków. Na wniosek

złożony przez członka Naczelnej Rady Strzeleckiej głosowanie może mieć charakter

tajny.

 • § 42
 1. 1. Na swym pierwszym posiedzeniu Naczelna Rada Strzelecka wyłania ze swego grona KomendęGłównądo kierowania pracami Z. S. „Strzelec” pomiędzy posiedzeniami.
 2. 2. W skład Komendy Głównej wchodząKomendant Główny oraz sześciu członków

Komendy Głównej, wybranych w głosowaniu tajnym.

 1. 3. Komendant Główny przewodniczy posiedzeniom Komendy Głównej.
 2. 4. Dokonując wyboru członków Komendy Głównej, Naczelna Rada Strzelecka wskazuje spośród nich Szefa Sztabu, który przewodniczy posiedzeniom Komendy Głównej w zastępstwie Komendanta Głównego.
 • § 43
 1. 1. Do obowiązków Komendy Głównej należy w szczególności:

1) wykonywanie uchwał Naczelnej Rady Strzeleckiej;

2) przygotowanie projektów planów działania i preliminarzy budżetowych Z. S.

„Strzelec”;

3) bieżący nadzór nad działalnością terenowych jednostek organizacyjnych Z. S.

„Strzelec”;

4) przedstawianie Naczelnej Radzie Strzeleckiej projektów uchwał złożonych przez

przedstawicieli jednostek terenowych i członków oraz innych wniosków

przewidzianych regulaminem.

 1. 2. Posiedzenia Komendy Głównej zwołuje Komendant Główny. Posiedzenia zwołuje sięw miarępotrzeby, nie rzadziej jednak niż jeden raz w miesiącu.
 2. 3. Posiedzenia mogąodbywaćsię za pośrednictwem technicznych środków łączności.
 3. 4. Szczegółowe zasady wewnętrznego funkcjonowania i organizacji pracy Komendy

Głównej określa regulamin uchwalony przez Naczelną Radę Strzelecką.

 1. 5. Komenda Główna składa Naczelnej Radzie Strzeleckiej sprawozdania ze swej

działalności w okresie między posiedzeniami Naczelnej Rady Strzeleckiej.

 • § 44
 1. 1. Od uchwał Naczelnej Rady Strzeleckiej w sprawach określonych w ust. 1 pkt. 6, 8, 9, 11 - 17 przysługuje prawo odwołania do Walnego Zebrania Członków, w terminie 14 dni od daty otrzymania uchwały Naczelnej Rady Strzeleckiej.
 2. 2. Odwołania wnoszone sąza pośrednictwem Naczelnej Rady Strzeleckiej i są

rozpatrywane na najbliższym Walnym Zebraniu Członków.

 • § 45

W razie długotrwałej niemożności pełnienia obowiązków przez Komendanta Głównego, jego obowiązki wykonuje zastępca, wskazany przez Komendanta Głównego spośród członków Komendy Głównej.

 • § 46
 1. 1. Mandat członka Naczelnej Rady Strzeleckiej wygasa wskutekśmierci, ustąpienia, utraty członkostwa albo odwołania ze składu Naczelnej Rady Strzeleckiej.
 2. 2. W przypadku wygaśnięcia mandatu Komendanta Głównego, bądźjeżeli skład Naczelnej Rady Strzeleckiej zmniejszy sięponiżej 6 osób, nie licząc Komendanta Głównego, uzupełnienia składu dokonuje się na najbliższym posiedzeniu Walnego Zebrania Członków.
 • § 47
 1. 1. W razie potrzeby doraźnego rozwiązania problemów ekonomicznych lub ekonomiczno-organizacyjnych Naczelna Rada Strzelecka może powoływaćzespoły pomocnicze – komisje problemowe i inspektoraty określając ich skład, zadania oraz termin zakończenia prac.
 2. 2. Naczelna Rada Strzelecka może powoływaćorgany doradcze Z. S. „Strzelec”. Organem doradczym może byćosoba fizyczna lub osoba prawna.
 3. 3. Organ doradczy ma prawo uczestniczenia z głosem doradczym w zebraniach

odpowiednich władz Z. S. „Strzelec”, do pracy których został powołany. Osoba prawna działa poprzez swojego przedstawiciela.

 

Komisja Rewizyjna

 • § 48
 1. 1. Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej Z. S. „Strzelec” powołanym do sprawowania kontroli nad całokształtem jego działalności.
 2. 2. Komisja Rewizyjna składa sięz 3 do 5 członków.
 3. 3. Członkowie Komisji Rewizyjnej powoływani i odwoływani sąprzez Walne Zebranie

Członków.

 1. 4. Kadencja Komisji Rewizyjnej jest wspólna i wynosi 4 lata.
 2. 5. Na swym pierwszym posiedzeniu Komisja Rewizyjna dokonuje wyboru, ze swojego

grona, przewodniczącego oraz sekretarza.

 • § 49
 1. 1. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

1) kontrolowanie, co najmniej raz w roku, całokształtu działalności Z. S. „Strzelec”, z

wyjątkiem Strzeleckiego Sądu Honorowego;

2) zwołanie Walnego Zebrania Członków, w razie nie zwołania go przez Naczelną

Radę Strzelecką, w terminie, sytuacji lub trybie ustalonym w statucie;

3) prawo żądania zwołania posiedzenia Naczelnej Rady Strzeleckiej, celem omówienia uwag, wniosków i zaleceń wynikających z kontroli wewnętrznej i zewnętrznej;

4) uchwalenie własnego regulaminu działania;

5) składanie Walnemu Zebraniu Członków sprawozdań z własnej działalności oraz

wniosków o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium władzom naczelnym

 1. Z. S. „Strzelec”.
 2. 2. Komisja Rewizyjna ma prawożądania od członków i władz Z. S. „Strzelec” wszystkich szczebli złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnieńdotyczących kontrolowanych spraw.
 3. 3. Szczegółowe zasady wewnętrznego funkcjonowania i organizacji pracy Komisji

Rewizyjnej określa uchwalony przez nią regulamin.

 • § 50
 1. 1. Członkowie Komisji Rewizyjnej mająprawo udziału, z głosem doradczym, w

posiedzeniach Naczelnej Rady Strzeleckiej i Komendy Głównej.

 1. 2. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogąpełnićinnych funkcji we władzach Z. S.

„Strzelec”.

 • § 51
 1. 1. Mandat członka Komisji Rewizyjnej wygasa wskutekśmierci, ustąpienia, utraty

członkostwa albo odwołania ze składu Komisji Rewizyjnej.

 1. 2. W przypadku zmniejszenia sięskładu Komisji Rewizyjnej poniżej 3 osób, uzupełnienia składu dokonuje sięna najbliższym posiedzeniu Walnego Zebrania Członków.

 

Strzelecki Sąd Honorowy

 • § 52
 1. 1. Strzelecki Sąd Honorowy jest władząZ. S. „Strzelec” powołanądo:

1) rozstrzyganie sporów interpersonalnych, niezastrzeżonych do kompetencji innych

organów;

2) rozpatrywania spraw wniesionych przez Naczelną Radę Strzelecką lub Komisję

Rewizyjną, w odniesieniu do osób pełniących funkcje we władzach Z. S. „Strzelec”;

3) orzekania w kwestiach zgodności ze statutem wewnętrznych przepisów i decyzji

władz Z. S. „Strzelec”;

4) orzekanie w sprawach naruszeń przez członków Z. S. „Strzelec” postanowień statutu lub przepisów wewnętrznych Z. S. „Strzelec”.

 1. 2. Szczegółowe zasady funkcjonowania i organizacji pracy Strzeleckiego Sądu

Honorowego określa jego regulamin uchwalony przez Naczelną Radę Strzelecką.

 • § 53
 1. 1. Strzelecki Sąd Honorowy składa sięz 3 do 5 członków.
 2. 2. Członkowie Strzeleckiego Sądu Honorowego powoływani i odwoływani sąprzez Walne Zebranie Członków.
 3. 3. Kadencja Strzeleckiego Sądu Honorowego jest wspólna i wynosi 4 lata.
 4. 4. W celu ukonstytuowania sięczłonkowie Strzeleckiego Sądu Honorowego dokonująwyboru, ze swojego grona, przewodniczącego oraz sekretarza.
 5. 5. Członkowie Strzeleckiego Sądu Honorowego nie mogąpełnićfunkcji w innych

władzach Z. S. „Strzelec”.

 1. 6. Przewodniczący Strzeleckiego Sądu Honorowego ma prawo uczestniczenia w

posiedzeniach Naczelnej Rady Strzeleckiej i Komisji Rewizyjnej – z głosem

doradczym.

 1. 7. Mandat członka Strzeleckiego Sądu Honorowego wygasa wskutekśmierci, ustąpienia, utraty członkostwa albo odwołania ze składu Strzeleckiego Sądu Honorowego przez Walne Zgromadzenie Członków.

3.W przypadku zmniejszenia się składu Strzeleckiego Sądu Honorowegoponiżej 3 osób, uzupełnienia składu dokonuje się na najbliższym posiedzeniu Walnego Zebrania

Członków.

 • § 54
 1. 1. Postępowanie przed Strzeleckim Sądem Honorowym jest jednoinstancyjne.
 2. 2. Postępowanie przed Strzeleckim Sądem Honorowym toczy sięna zasadzie równości stron, z zapewnieniem stronom prawa do obrony.
 3. 3. Od orzeczeńStrzeleckiego Sądu Honorowego służy odwołanie do Walnego Zebrania Delegatów.
 4. 4. Odwołanie wnosi sięza pośrednictwem Przewodniczącego Strzeleckiego Sądu

Honorowego w terminie 14 dni od doręczenia orzeczenia Strzeleckiego Sądu

Honorowego.

 • § 55
 1. 1. Strzelecki Sąd honorowy może wymierzaćnastępujące kary:

1) upomnienia;

2) nagany;

3) zawieszenia w prawach członka na okres od 1 do 24 miesięcy;

4) wykluczenia z Z. S. „Strzelec”.

 1. 2. Członek Z. S. „Strzelec” nie może byćukarany po upływie roku od dopuszczenia sięprzez niego naruszenia postanowień statutu lub uchwał władz Z. S. „Strzelec”.

 

Majątek i fundusze

 • § 56
 1. 1. Majątek Z. S. „Strzelec” stanowiąnieruchomości, ruchomości, prawa autorskie i

fundusze.

 1. 2.Źródłami powstania majątku Z. S. „Strzelec” są:

1) opłaty wpisowe i składki członkowskie;

2) dochody z praw autorskich, nieruchomości i ruchomości stanowiących własność lub będących w użytkowaniu Z. S. „Strzelec”;

3) dotacje, subwencje krajowe i zagraniczne;

4) darowizny, zapisy i spadki;

5) wpływy z działalności statutowej;

6) dochody z ofiarności publicznej;

7) dochody z działalności statutowej wykonywanej odpłatnie.

 1. 3.Środki pieniężne, niezależnie odźródeł ich pochodzenia, mogą być przechowywane wyłącznie na kontach Z. S. „Strzelec”. Wpłaty gotówkowe winny być, przy uwzględnieniu bieżących potrzeb, jak najszybciej przekazane na to konto.
 2. 4. Składki członkowskie powinny byćopłacone do końca każdego kwartału i wpłacone na konto Z. S. „Strzelec” do 10-tego dnia miesiąca następującego po zakończeniu kwartału.
 3. 5. Sposób zbierania składek członkowskich oraz zasady podziałuśrodków pochodzących ze składek określa regulamin zatwierdzony przez NaczelnąRadę Strzelecką.
 4. 6. Nowo przyjęci członkowie Z. S. „Strzelec” wpłacająopłatęwpisową oraz składki

członkowskie w ciągu 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia o przyjęciu na członka.

 1. 7. Z. S. „Strzelec” prowadzi gospodarkęfinansowąoraz rachunkowość zgodnie z

odrębnymi przepisami.

 • § 57

Władzom Z. S. „Strzelec” zabrania się:

1) udzielania pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem Z. S. „Strzelec” w

stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób,

z którymi pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub

powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do

drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli,

zwanych dalej „osobami bliskimi”;

2) przekazywania majątku Z. S. „Strzelec” na rzecz członków, członków organów lub

pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób

trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to miałoby być bezpłatne lub na

preferencyjnych warunkach;

3) wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników

oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że

to wykorzystywanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Z. S. „Strzelec”;

4) zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których już

uczestniczą członkowie Z. S. „Strzelec”, członkowie jego organów, pracownicy lub ich osoby bliskie.

 

Struktura organizacyjna

 • § 58
 1. 1. StrukturęorganizacyjnąZ. S. „Strzelec” tworzą Komenda Główna  obejmująca zasięgiem działania terytorium całego kraju] oraz jednostki terenowe:

1) okręgi, obejmujące zasięgiem działania kilka województw; 2) obwody, obejmujące zasięgiem działania jedno województwo;

3) jednostki strzeleckie, obejmujące zasięgiem jedną lub kilka gmin.

 1. 2. Okręgiem kieruje komenda okręgu. Na czele komendy okręgu stoi

Komendant Okręgu mianowany przez Naczelną Radę Strzelecką ze swego grona lub spoza niego.

 1. 3. Obwodem kieruje komenda obwodu. Na czele komendy obwodu stoi Komendant Obwodu mianowany, na wniosek Komendanta Okręgu, przez NaczelnąRadęStrzelecką ze swego grona lub spoza niego.
 2. 4. Jednostkąstrzeleckąkieruje komenda jednostki strzeleckiej. Na czele komendy jednostki stoi Dowódca Jednostki Strzeleckiej, mianowany przez Komendanta Głównego – na wniosek Komendanta Okręgu oraz po zasięgnięciu opinii Naczelnej Rady Strzeleckiej.
 • § 59
 1. 1. Terenowe jednostki organizacyjne powołuje uchwałąNaczelna Rada Strzelecka, w celu sprawnej realizacjizadań Z. S. „Strzelec” wynikających ze statutu.
 2. 2. Powołanie jednostki strzeleckiej wymaga wniosku co najmniej 15 osób deklarujących przystąpienie do Z. S. „Strzelec” lub będących jużjego członkami zwyczajnymi.
 3. 3. Uchwała o powołaniu jednostki terenowej wskazuje osoby wchodzące w skład komendy jednostki terytorialnej, określa zasięg terytorialny jednostki organizacyjnej, jej siedzibęjak równieżpodległość organizacyjną do terenowej jednostki organizacyjnej wyższego szczebla.
 4. 4. Szczegółowy zakres zadań, kompetencji, oraz zasady działania komend terenowych jednostek organizacyjnych, oraz zasady i tryb powoływania pozostałych ich członków, określa Regulamin Organizacyjny uchwalony przez NaczelnąRadęStrzelecką.
 • § 60
 1. 1. Rozwiązanie jednostki terenowej następuje na podstawie uchwały Naczelnej Rady

Strzeleckiej w przypadku:

1) zaprzestania faktycznej działalności przez jednostkę terenową lub, w przypadku

jednostki strzeleckiej, zmniejszenia stanu liczebnego członków poniżej liczby

wymaganej dla powołania przez okres dłuższy niż jeden rok;

2) złożenia przez jednostkę terenową wniosku o jej rozwiązanie.

 

Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

 • § 61
 1. 1. Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Z. S. „Strzelec” przez Walne Zebranie Członków wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
 2. 2. Uchwalenie statutu lub jego zmian oraz rozwiązanie Z. S. Strzelec” mogąbyć

przedmiotem Walnego Zebrania Członków wyłącznie wtedy, gdy sprawy te zostały

umieszczone w porządku obrad Walnego Zebrania Członków. Do zawiadomienia o

zwołaniu Walnego Zebrania Członków należy załączyć projekty stosownych uchwał.

 • § 62
 1. 1. Podejmując uchwałęo rozwiązaniu Z. S. „Strzelec”, Walne Zebranie Członków określa przeznaczenia majątku Z. S. „Strzelec”.
 2. 2. W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji Z. S.„Strzelec”nie uregulowanych w statucie, majązastosowanie przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach.

Patience lo preferred possessed

Władze Naczelne

Komenda Główna

Komendant Główny- Brygadier ZS Krzysztof Wojewódzki

Szef Sztabu –Brygadier ZS Paweł Baca

Szef Wydziału Szkoleń- Brygadier ZS Robert Edelwajn

Szef Wydziału Organizacyjnego - Starszy Inspektor ZS - Pułkownik Juliusz Wilczewski

Główny Kwatermistrz Kapitan ZS Anna Krakowiak

Szef Wydziału Operacyjnego- Inspektor ZS Ireneusz Jastrzębski

Administrator Strony Internetowej- Młodszy Inspektor ZS Piotr Korycki

Sierżant ZS Krzysztof Kretowicz

Podporucznik ZS Marcin Kantorski

Chorąży ZS Marek Lazurek

Ewelina Żywicka

Starszy Inspektor ZS Krzysztof Grabiec

Podporucznik ZS Włodzimierz Staszak

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej St. Insp. Paweł Kaczmarek

OKRĘG PÓŁNOCNY

Obwód JS3300- Kujawsko- Pomorski

JS3301, Klasy mundurowe LO.III w Grudziądzu - Kapitan ZS Piotr Pik

Zastępca d.s. Logistycznych- Chorąży ZS Piotr Motyl

JS3320- Tuchola- Podporucznik ZS Grzegorz Piłat

Skarbnik - Sierżant ZS Waldemar Ptak

                                        

OKRĘG WSCHODNI

Komendant Okręgu

Kapitan ZS Paweł Rosiński

Obwód Warmińsko-Mazurski

JS3201- Pisz- Młodszy Inspektor ZS Marcin Kwiatkowski

Obwód JS1100- Podlaski

Ciechanowiec

Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych-

Inspektor ZS Eugeniusz Święcki

Obwód JS1200- Łódzki

Komendant- Podporucznik Jacek Hornik

 Chorąży Bartłomiej Lewandowski

JS1257 Łódź- Chorąży ZS Michał Soboń

JS1201- Brzeziny- Sierżant ZS Emilia Pązik

Zastępca  Komendanta ds. Logistycznych

Młodszy Inspektor ZS Damian Nockowski

JS1202- Zgierz- Chorąży ZS Adrian Kominiak

Chorąży ZS Miłosz Zdziarski

JS1204- Pabianice- Podporucznik ZS Łukasz Łoboda

Chorąży ZS Katarzyna Banaszkiewicz

JS1211- Aleksandrów Łódzki- Starszy Inspektor ZS Eugeniusz Szczepański

JS1212 - Aleksandrów Łódzki. – Młodszy Inspektor ZS Jacek Miżejewski

JS1203- Głowno- Chorąży ZS Emil Banucha

JS4143- Błaszki- Sierżant ZS Michał Giejko

Adam Przepałkowski- 0-603888143

Obwód Lubelski JS1300

Komendant - Starszy Inspektor ZS Józef Sidoruk

Obwód Mazowiecki JS1400

Komendant- Podporucznik ZS Zbigniew Antolak,

Szef Szkoleń Obwodu Mazowieckiego

Porucznik ZS Michał Malinowski- urlop do 01.09.2019,

JS 4142- Międzyborów- Chorąży ZS Dariusz Maliszewski

JS1401- Podporucznik ZS Marta Adamczewska – Dowódca JS z Warszawy i Pruszkowa

Komisja Rewizyjna

Zastępca - Starszy Sierżant ZS Arkadiusz Olszewski- Strzelecki Sąd Honorowy

Drużynowy ZS Radosław Pluciński- Strzelecki Sąd Honorowy

Drużyna Rembertów- Akademia Sztuki Wojennej

JS 1402 - Sierżant ZS Daniel Struk

Starszy Strzelec ZS Mateusz Rochowicz - Komisja Rewizyjna

JS 1403- - Chorąży ZS Piotr Gryboś

Podporucznik ZS Jan Piotrowski

JS 1404 - Mokotów, Ursynów- Podporucznik ZS Mariusz Kostaniak

Sekcyjny Grzegorz Jabłoński

JS1411- Warszawa – Pruszków - Chorąży ZS Maciej Stelmaszczyk

Zastępca Komendanta Obwodu ds. logistycznych

Zastępca – Drużynowy ZS Sławomir Matych

Kapelan ZS „Strzelec”- Ks. Kapitan Grzegorz Idzik

JS1442 Kozienice- Drużynowy ZS Kamil Kowalczyk

Generał Brygady Jerzy Matusik- Członek Honorowy

Starszy Sierżant Michał Marczyk

Podporucznik Marcin Strejch

 

COMBAT ALERT- Marcin Korowaj

 

 

OKRĘG POŁUDNIOWY   

Komendant Okręgu

Kapitan ZS Sylwester Szmit

Porucznik ZS Dariusz Greń - Zastępca Komendanta Okręgu do Spraw Szkoleń

Zastępca ds. logistycznych- Podporucznik ZS Aleksandra Chojnowska

Zastępca ds. organizacyjnych- Podporucznik ZS Patrycja Styczeń

                   

Obwód Świętokrzyski JS2100

Komendant – Młodszy Inspektor ZS Jacek Bilski

Podporucznik ZS Tomasz Dąbczyński

JS2104- Skarżysko- Kamienna- Sekcyjny ZS Rafał Kowalczyk

Podporucznik ZS Krzysztof Kurowski

JS2105- Kielce- Podporucznik ZS Tomasz Ossowski

JS2151 Staszów-St. Inspektor Edward Drózd

Podporucznik ZS Jakub Majka- Zastępca d.s. Szkoleń

Podporucznik Maciej Szymaszek- Strzelecki Sąd Honorowy

Młodszy Inspektor Marek Morawski

JS2130- Kazimierza Wielka – Podporucznik ZS Zbigniew Cieśniarski

Zastępca Dowódcy JS2130- Kazimierza Wielka – Podporucznik ZS Robert Pałka

Podporucznik Henryk Mróz- Strzelecki Sąd Honorowy

JS2140(JS2131?) – Pińczów – Chorąży ZS ZS Julia Chojnowska

St. Sierżant Karol Mazurczak- Komisja Rewizyjna

JS2160- Końskie- Drużynowy Dawid Piskorski

Drużynowy Tobiasz Stoszewski

Obwód Podkarpacki JS2200

Komendant- Kapitan ZS Wacław Borowy

Sierżant ZS Marek Sztuka- Wydział Szkoleń Obwód Podkarpacki

Zastępca Komendanta Obwodu d.s. Logistycznych- Starszy Strzelec ZS Krystian Głód

JS2210- Sanok- Drużynowa ZS Karolina Borowy- w Warszawie na AON

JS2221- Mielec – Chorąży ZS Rajmund Pietryka

Obwód Śląski JS2300

Komendant – Starszy Inspektor ZS Mirosław Zganiacz

Bielsko- Biała- Sierżant ZS Maciej Osowski

Obwód Małopolski JS2400

JS2402- Limanowa- Inspektor ZS Stanisław Dębski- Komendant Obwodu.

Zastępca Komendanta Obwodu d.s. Logistycznych- Drużynowa Aleksandra Koza

JS2403- Kraków- Starszy Sierżant ZS Jakub Łodej

St. Sierżant ZS Mateusz Sobczeński - Szef Szkoleń Obwodu Małopolskiego.

Inspektor ZS Karol Jurkowski- Wydział Szkoleń Obwód Małopolski

JS2404- Mszana Dolna- Podporucznik ZS Bogusław Schmidt

Kwatermistrz- Drużynowa Zuzanna Tromiczak

OKRĘG ZACHODNI

Komendant Okręgu

Starszy Inspektor ZS Łukasz Kołcz- Szef Szkoleń Okręgu Zachodniego

Podporucznik ZS Aleksandra Kołcz

Chorąży ZS Robert Wodnik

Chorąży ZS Jakub Loryncki

 

Obwód Wielkopolski JS4100

P.O. Komendanta Obwodu

Starszy Inspektor ZS Łukasz Kołcz-

Zastępca Komendanta d.s. Logistycznych- Chorąży ZS Agnieszka Sosińska

JS4111- Poznań- Luboń- Chorąży ZS Mateusz Karczewski

Drużynowy ZS Jakub Szaroleta

JS4150- Konin- Sierżant ZS Wioletta Topolska

Zastępca- Sierżant ZS Ariel Wiśniewski

JS4141- Kalisz- Porucznik ZS Piotr Kempiński- Wielkopolski Pododdział Reprezentacyjny

Sierżant ZS Natalia Sobczak

 

Obwód Lubuski- 4400

Chorąży ZS Mateusz Skoczylas- czasowo w Krakowie

 

Obwód Dolnośląski JS4300        

Komendant Obwodu- Podporucznik ZS Ksiądz Tadeusz Szymaniak

JS4301(JS4302?)- Wrocław- Porucznik ZS Bartosz Mońka

Szkoła- St. Strzelec Barbara Strojna

JS4310- Legnica- Sekcyjny Filip Ługawiec

JS4320- Piechowice- Sekcyjny Tomasz Fikier

JS4330- Strzelin- Sekcyjny Bartosz Fuławka

Zastępcy Komendantów Obwodów i Okręgów do spraw Logistycznych:

 

3300- Obwód Kujawsko-Pomorski- Chorąży ZS Piotr Motyl,

4000- Okręg Zachodni- Chorąży ZS Agnieszka Sosińska,

1400 Obwód Mazowiecki- Chorąży ZS Maciej Stelmaszczyk,

1200- Obwód Łódzki- Chorąży ZS Emilia Pązik,

2000- Okręg Południowy- Podporucznik ZS Aleksandra Chojnowska

Suits darkness admit arc stained

O nas

W 100 rocznicę wymarszu I Kompanii Kadrowej warto przypomnieć, iż nasze pokolenie wznowiło tradycję marszu już w pamiętnym 1981 roku,  a nurt niepodległościowy pomimo komunistycznych represji stanu wojennego budował  kadry z myślą dla wojska nieodległej Polski Niepodległej.

 

   Na III-im Kongresie Konfederacji Polski Niepodległej w 1989 r. (na trzy lata przed wywalczeniem  niepodległości), z inicjatywy  Przewodniczącego KPN Leszka Moczulskiego zostaje podjęta uchwała o konieczności reaktywowania piłsudczykowskiego Ruchu  Strzeleckiego . Pierwszym aktem potwierdzającym wznowienie działalności Związku „STRZELEC” był zorganizowany w Juszczynie (Beskid Makowski) jawny kurs instruktorsko-metodyczny dla kierowniczej kadry „STRZELCA”, który prowadził  mjr. rez. Włodzimierz Olszewski, powołany do Kwatery Głównej na stanowisko Szefa Wydziału Szkolenia. Ośrodek udostępnił niezłomny kapelan opozycji antykomunistycznej ks. Adolf  Chojnacki

   Młodzi instruktorzy, po złożeniu przyrzeczenia na polanie leśnej w dniu 5 sierpnia 1989 r. przybyli do Krakowa, gdzie wzięli udział w mszy za Ojczyznę w Katedrze na Wawelu. Stając obok dawnych legionistów i członków przedwojennych  formacji „STRZELCA” II RP  stali się kolejną zmianą pokoleń walczących o niepodległość Polski. Następnie w podziemiach Katedry przy grobie marszałka J. Piłsudskiego nastąpiło symboliczne przekazanie „maciejówki”  przedstawicielowi kolejnego pokolenia walczącego o niepodległość Polski, przemawiali dawni podkomendni Marszałka oraz L. Moczulski – Komendant Główny reaktywowanego Związku. W dniu następnym spod krakowskich Oleandrów wyruszyły pierwsze formacje „STRZELCA”.

W forsownym, pełnym okolicznościowych wieców i uroczystości marszu „Szlakiem Pierwszej Kadrowej” nastąpiła integracja poszczególnych ugrupowań niepodległościowych ze strzelcami. Za maszerującymi kolumnami, przed i po bokach przemykały ubeckie pojazdy, z których wyglądali umundurowani i utajnieni funkcjonariusze, dostrzegający nowe niebezpieczeństwo dla walącego się systemu. Główne wydanie Dziennika TVP zamieściło zjadliwy paszkwil na Strzelca.   Jak „feniks z popiołów” odrodziła się młodzieżowa organizacja, która w okresie zaborów przygotowała kadry do walki o niepodległość Polski.

   Przeszkody stawiane przez postkomunistyczną nomenklaturę w sądach  spowodowały, że Związek Strzelecki  został zarejestrowany dopiero po roku t.j. 13 czerwca  1990 r.

Do roku 1996 Komendantem Głównym Z.S.”S” był Leszek Moczulski a Szefem Sztabu Kwatery Głównej początkowo był ppłk rez. Stanisław Dronicz (więzień polityczny PRL) następnie  mjr rez. Włodzimierz Olszewski (zatrzymany przez SB i WSW na II Marszu Kadrówki)  i  ppłk rez. Czesław Buksiński.

Istotną rolę pełnili również: Wojciech Pęgiel, Andrzej Kazimierczak, Tadeusz Polak lekarz  z Lublina  (zwolniony z pracy w szpitalu w III RP) Adam Słomka z Katowic, Maciej Wehmann z Poznania, Paweł Baca z Warszawy, Wojciech Gęsicki, Ryszard Karpiński z Przemyśla, Józef Sidoruk Z Puław, Marek Michałowski z Siedlec Roman Czaplicki z Konina. Obecnie komendantem Strzelca Nurtu Niepodległościowego jest Krzysztof Wojewódzki.

Organizacja Strzelecka NN szybko skupiła kilkuset instruktorów, wielu młodszych oficerów LWP oraz tysiące młodych strzelców. Zaszokowane władze PRL (a następnie ekipa okrągłego stołu w rządzie Mazowieckiego) uznały od samego poczatku w 1988 roku antykomunistyczny ruch Strzelecki za podstawowe  zagrożenie. W efekcie Minister Obrony Narodowej  Janusz Onyszkiewicz i jego zastępca Bronisław Komorowski wydali polecenie dla dowódców jednostek wojskowych o kategorycznym zakazie wpuszczania na teren garnizonów posłów… KPN.  Jak wynika  aneksu do raportu o likwidacji WSI władze PRL i III RP uważały ferment w wojsku i utworzenie struktur Strzelca za realne zagrożenie dla zbrojnego przejęcia władzy przez  Nurt Niepodległościowy. Dlatego ponad połowa wszystkich operacji Wojskowych Służb specjalnych   nakierowana została na rozbicie Strzelca i KPN. W konsekwencji majątek przedwojenny Strzelca pozostawiono bezprawnie w rekach  komunistycznego LOK-u,  zaś  oficerów sympatyków Polski Niepodległej zwalniano z wojska.

W efekcie takiej transformacji armia kierowana nadal przez kadry PRL-owskie wygląda fatalnie. Nawet koszary wojska ochraniają firmy ochroniarskie…

Ruch Strzelecki nadal jest Polsce bardzo potrzebny.

 

 

Nurt Strzelecki dzisiaj

Ruch strzelecki po II wojnie światowej zaczął odradzać się jeszcze w czasie nocy PRLu. Z taka inicjatywa wystąpił na III Kongresie Konfederacji Polski Niepodległej w 1989 r. jej przewodniczący Leszek Moczulski Powstała wtedy organizacja pod nazwą Związek Strzelecki "Strzelec" Za faktyczne wznowienie działalności można przyjąć zorganizowany w Juszczynie (Beskid Makowski) kurs instruktorsko medyczny prowadzony przez kpt rez Włodzimierza Olszewskiego. Powołanego później na stanowisko szefa Wydziału Szkolenia Kwatery Głównej.
Młodzi instruktorzy w dniu 5 sierpnia 1989r. przybyli do Krakowa gdzie uczestniczyli w mszy za Ojczyznę na Wawelu . Po mszy nastąpiło w krypcie na Wawelu przy grobie marszałka Józefa Piłsudskiego nastąpiło symboliczne przekazanie „maciejówki” nowemu pokoleniu przystępującemu do walki o niepodległość Przemawiali dawni podkomendni Marszałka oraz Leszek Moczulski - Komendant Główny powstającego Związku. W dniu następnym młodzi strzelcy wyruszyli historycznym marszu "Szlakiem Pierwszej Kadrowej" Marsz ten odbywał się jeszcze w asyście mniej lub bardziej tajnej służb podupadającego PRLu. Przeszkody formalne stawiane przez postkomunistycznych przedstawicieli władz spowodowały iż formalnie organizacja została zarejestrowana w dniu 13 czerwca 1990 r. Leszek Moczulski pozostał na stanowisku Komendanta Głównego do 1996 roku. Stanowisko Szefa Sztabu Kwatery Głównej będącej organem wykonawczym stowarzyszenia byli ppłk rez. Stanisław Dronicz, a potem mjr rez Włodzimierz Olszewski. W latach 1996 – 1999 Komendantem Głównym ZS „S” i jednocześnie Szefem Sztabu Kwatery Głównej był mjr ZS Andrzej Kaźmierczak
W 1996 roku po odsunięciu od stanowiska Leszka Moczulskiego przez grupę która odeszła z Konfederacji Polski Niepodległej z pełniącym funkcję Szefa Sztabu mjr ZS Andrzejem Kaźmierczakiem przy Leszku Moczulskim grupa wiernych komendantowi oficerów i podoficerów zakłada Związek Strzelecki „Strzelec” im. J. Piłsudskiego 
Od 1990 roku działa też Związek Strzelecki Strzelec Organizacja Społeczno- Wychowacza współpracujący z Ministerstwem Obrony Narodowej a założona przez środowisko związane z działaczem niepodległościowym Romualdem Szeremietiewem
W 1999 roku na Walnym Zgromadzeniu powołany na stanowisko Komendanta Głównego zostaje płk rez Czesław Buksiński a na stanowisko Szefa Sztabu kpt ZS Marek Michałowski. W 2006 roku Komendantem Głównym zostaje płk ZS Marek Michałowski, który na stanowisko Szefa Sztabu powołuje por ZS Cezarego Zwierzchowskiego. 
W styczniu 2010 roku przyspieszone Walne Zgromadzenie powołuje na stanowisko Komendanta Głównego ppłk ZS Macieja Wechmanna. Szefem Sztabu zostaje kpt Adam Banacki W tym samym roku w czerwcu w wyniku rozmów zjednoczeniowych z Związkiem Strzeleckim Równość Wolność Niepodległość powołane zostają nowe władze z Komendantem Głównym bryg ZS Krzysztofem Wojewódzkim dotychczasowym Komendantem Głównym ZS – RWN. Na stanowisko Szefa Sztabu powołany zostaje mjr ZS Paweł Baca dotychczas będący w ZS „S”. Proces zjednoczenia jednak był ciągiem dość długich zdarzeń. W 2003 roku z inicjatywy pełniącego wtedy funkcję Szefa Sztabu w Związku Strzeleckim „Strzelec” płk ZS Marka Michałowskiego powstaje Federacja Związków i Drużyn Strzeleckich będąca pierwszą próba połączenia organizacji nurtu Strzeleckiego istniało wtedy kilka organizacji z których część przetrwała do dnia dzisiejszego inne niestety nie. Na pierwszych spotkaniach obecni byli oprócz Związku Strzeleckiego „Strzelec” jak i Związku Strzeleckiego „Strzelec” im Józefa Piłsudskiego przedstawiciele Polskich Drużyn Strzeleckich i Związku Strzeleckiego do rozmów tych w późniejszym okresie przystąpił Związek Strzelecki Równość Wolność Niepodległość. Zabrakło wtedy dużej i znaczącej organizacji jaką był Związek Strzelecki „Strzelec” – Organizacja Społeczno Wychowawcza pomimo zaproszenia jej przedstawicieli.. Jak widać ruch Strzelecki wtedy był bardzo podzielny i istniała potrzeba wspólnej koordynacji działań. Inicjatywa ta nie była i nie jest jedyną inicjatywą połączenia nurtu Strzeleckiego. Swoje działania osobną droga podjął Związek Strzelecki Strzelec OSW były nawet szersze i węższe próby zjednoczenia . Organizacja ta była już bliska połączeniu z Związkiem Strzeleckim w 2009 roku ale rozmowy niestety zakończyły się fiaskiem Skutkiem tych rozmów zjednoczeniowych do dnia dzisiejszego jest połączenie Związku Strzeleckiego „Strzelec” i Związku Strzeleckiego RWN. Powstała nowa organizacja otwarta na dalsze możliwości łączenia działań wszystkich organizacji. Czas pokaże na ile wola wspólnego działania zwycięży nad animozjami, podziałami i ambicjami poszczególnych osób. Jak pokazały dni żałoby narodowej w dniach 10 – 17 kwietnia 2010 w wspólnym działaniu możemy połączyć swoje organizacje odkładając to co nas dzieli. Przez cały tydzień pod Pałacem Prezydenckim służbę pełnili strzelcy z Związku Strzeleckiego RWN, który jako pierwszy przybył w to miejsce z strzelcami z Związku Strzeleckiego „Strzelec” oraz Związku Strzeleckiego Strzelec Organizacja Społeczno Wychowawcza. 
Ten krótki artykuł niech będzie inspiracją do napisania wspólnej historii odrodzonego nurtu Strzeleckiego, a przede wszystkim inspiracją do wspólnego działania wszystkich organizacji tak aby rozpoczęte jednoczenie przerodziło się w praktyczne zjednoczenie Zacznijmy od współdziałania później z czasem naturalnym stanie się abyśmy wszyscy mieli wspólne władze. 
Zapraszam wszystkich czytelników niniejszego artykułu do komentarzy, przypisów, poprawek i uzupełnień. Jak się nie zmieszczą na portalu to proszę o przesyłanie na mojego emaila Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Zaproszenie dotyczy wszystkich strzelców bez względu na przynależność do stowarzyszenia takiego czy innego . 

mł insp ZS Paweł Baca
Szef Sztabu Komendy Głownej 
Związku Strzeleckiego "Strzelec"

 

 

O HISTORII ZS „STRZELEC”


Trochę więcej

"Naród, który nie szanuje swej przeszłości nie zasługuje na szacunek teraźniejszości i nie ma prawa do przyszłości."

Józef Piłsudski
 W czerwcu 1908 r. powstała we Lwowie tajna organizacja paramilitarna Związek Walki Czynnej. Celem jej było przygotowanie organizacyjne i materialne przyszłego powstania zbrojnego, zdolnego do wywalczenia niepodległości dla Polski. Ponieważ liczba zwolenników tego kierunku działań rosła, postanowiono ująć go w formę legalnej organizacji. W ten sposób w r.1910 powstały; we Lwowie "Związek Strzelecki", w Krakowie Towarzystwo "Strzelec", a w obu tych miastach "Drużyny Strzeleckie". Organizacje te zakładały w całej Polsce oddziały, w Galicji jawne, w zaborze rosyjskim i później pruskim - tajne. Od 1911 r. oddziały takie powstają wszędzie na obczyźnie, gdzie tylko istnieją środowiska polskie . Powstają instrukcje i regulaminy wojskowe polskie, szkoły oficerskie i podoficerskie, zaczyna wychodzić czasopismo wojskowe "Strzelec". Od 1912 roku w zaborze austriackim strzeleckie kompanie i bataliony maszerują na ćwiczenia w swoich mundurach i z bronią . W Kongresówce odbywają się zbiórki i ćwiczenia - skrycie po lasach, wykłady zaś małymi grupkami w mieszkaniach prywatnych. Tym sposobem były przygotowywane przyszłe kadry Wojska Polskiego, do walki z zaborcami naszych ziem, poprzez szkolenie wojskowe młodzieży od szczebla rekruckiego do oficerskiego. "Strzelcy" rekrutowali się z różnych środowisk. Obok studentów, uczniów i młodej inteligencji, stawali do szeregów robotnicy, rzemieślnicy i chłopi. Wszystkich łączyły cechy: ofiarność, karność i koleżeństwo. W czerwcu 1912 roku „Rada Oficerska „ powierzyła stanowisko Komendanta Głównego Józefowi Piłsudskiemu. W przeddzień wybuchu I-ej wojny światowej, według raportów z marca 1914r. Związki Strzeleckie liczyły 6 i pół tysiąca, a Drużyny Strzeleckie 4 tysiące przeszkolonych żołnierzy , co w sumie dawało dziesięciotysięczną, znakomitą kadrę. J. Piłsudski wykorzystał okazję rozpoczęcia walki pomiędzy naszymi okupantami, mobilizacja "Strzelców" przeprowadzona została w nocy z 1-go na 2-go sierpnia 1914r.w Krakowie. 6 sierpnia z krakowskich "Oleandrów" nastąpił wymarsz I kompanii Kadrowej, która przekroczyła granicę zaboru rosyjskiego i rozpoczęła długi i trudny marsz do niepodległości. Marsz zapoczątkowało 144 członków Związku Strzeleckiego i Polskich Drużyn Strzeleckich. Drużyny Strzeleckie stworzone były przez środowiska narodowo-niepodległościowe, które jednak zerwały z R. Dmowskim i połączyły się ze "Strzelcami" dając początek Wojsku Polskiemu po długich latach niewoli. Po I wojnie światowej za aprobatą Marszałka Józefa Piłsudskiego zostaje powołany do życia, przez dawnych działaczy niepodległościowych, nawiązujący do tradycji i dziedziczący historyczną nazwę, "Związek Strzelecki". Działalnością swoją obejmuje nie tylko teren kraju, ale i ośrodki polskie poza granicami. Zwłaszcza w centrach emigracyjnych, jak Francja i Belgia, podtrzymuje ducha narodowego wśród młodzieży na emigracji. W kraju ZS prowadzi pracę oświatową: kursy podstawowe i instruktorskie, wykłady, odczyty, biblioteki, czytelnie oraz pracę społeczno-wychowawczą; w 1928r. istniało 20 orkiestr,70 chórów, 16 domów ludowych i 237świetlic. Zajmuje się także wychowaniem fizycznym (ZS należał do Polskich Klubów Sportowych), oraz przysposobieniem wojskowym, będącym głównym jego zadaniem. Podlegający Ministerstwu Spraw Wojskowych, Strzelec zrzeszał pozaszkolną, przedpoborową młodzież ze wszystkich warstw społecznych, miejskich i wiejskich. Kadry instruktorskie rekrutowały się przede wszystkim ze sfer wojskowych. W 1936 r. Prezesem Związku był adwokat Franciszek Paschalski, a Komendantem Głównym ppłk Marian Frydrych. W tym czasie Związek prowadził już ok.8000 świetlic na terenie całej Rzeczypospolitej. W 1939 r. ZS liczył ok. 500 tys. członków, którzy w niedługim czasie byli zmuszeni zdawać, i zdali chlubnie, egzamin w obronie ojczyzny. W kampanii wrześniowej wykonywali zadania zlecone przez władze wojskowe. To właśnie duchem "Strzelca" ożywieni byli żołnierze Armii Krajowej walcząc z najeźdźcami, którzy napadli na naszą Ojczyznę. W okresie okupacji sowieckiej ( okres PRL ) władze komunistyczne starały się, za wszelką cenę , wykreślić z historii i pamięci ludzkiej wspomnienie o ludziach, którzy "na stos rzucili swój życia los". Jednak legenda I-ej Kadrowej i Legionów nie umarła, przemilczana oficjalnie przez blisko pół wieku. Na III - im Kongresie Konfederacji Polski Niepodległej w 1989r ( jeszcze przed odzyskaniem niepodległości ), z inicjatywy jej Przewodniczącego Leszka Moczulskiego zostaje podjęta uchwała o reaktywowaniu Związku Strzeleckiego "STRZELEC". Przeszkody stawiane przez postkomunistyczną nomenklaturę spowodowały, że dopiero po roku , 13 czerwca 1990r. w Sądzie Wojewódzkim w Warszawie zarejestrowano stowarzyszenie Związek Strzelecki "Strzelec". 
Weronika Wysocka

Wiele jednostek Zwiazku Strzeleckiego "Strzelec" uczestniczylo 1 marca 2020, roku w uroczyhstościach Dnia Pamieci o Żołnierzach Wykletych.

Między innymi dwie nasze jedostki były współorganizatorami  Marszu Żołnierzy Wyklętych w Limanowej. Główne uroczystości odbyły się na miejscowym cmentarzu i kwaterze wojskowej. Stanisław Debski poprowadził Apel Pamięci, strzelcy pełnili wartę przy grobach Niezłomnych oraz wystawili asystę przy składaniu zniczy.  Pełnili również służbę liturgiczną w czasie uroczystej Mszy świętej poświęconej Żołnierzom Niezłomnym.

W Marszu i uroczystości brało udział 91 Strzelców z Limanowej i 22 Strzelców z Mszany Dolnej.

DSC 0021DSC 0038DSC 0100 DSC 0090DSC 0086DSC 0071DSC 0028 DSC 0107 DSC 0161DSC 0125

W Piszu 6 lutego 2020 roku odbyło się planowane spotkanie z pracownicami Sanepidu i strażakami. Jego podstawowym celem było przygotowanie na wypadek epidemii koronawirusa na naszym terenie.

Pracownicy Sanepidu przedstawili podstawowe procedury oraz obowiązujące definicje. Zaznajomili nas z aktualnymi działaniami dotyczącymi oceny bieżącej sytuacji epidemiologicznej w Województwie Warmińsko-Mazurskim. Dowiedzieliśmy się ile osób zarażonych wywoła epidemię oraz w jakich miejscach będą wówczas gromadzeni. Dowiedzieliśmy się też, jakie ewentualnie będziemy wypełniać raporty i jak przeprowadzać wywiady z potencjalnie zarażonymi lub chorymi.

Państwowa Straż Pożarna z powiatu piskiego pokazała nam stroje zabezpieczające przed zarażeniem, dyskutowaliśmy na temat doraźnych środków bezpieczeństwa osobistego w przypadku konieczności zetknięcia się z chorymi. Była prezentacja zakładania stroju, jak również krótki film instruktarzowy jak poprawnie należy taki strój zakładać. Na spotkaniu oprócz osób z OC byli również Strzelcy.

WNIOSKI:

Wyszliśmy z poczuciem, że w przypadku wystąpienia zagrożenia na naszym terenie, jesteśmy lepiej przygotowani do niesienia pomocy naszej małej ojczyzny. ZS „Strzelec” ma zapis w statucie, który zobowiązuje nas do wspierania społeczności starostw, gmin i mieszkańców tam, gdzie jesteśmy potrzebni. Szkolenie podniosło morale i poczucie integralności jednostki.

Raport przygotował dowódca jednostki JS3201 w Piszu

Raporty z całej Polski spływają do Komendy Głównej Związku Strzeleckiego Strzelec będą analizowane na bieżąco i będą wydawane kolejne rozkazy uzupełniające szkolenia jak i przeprowadzenie ćwiczeń okresowych i wynikających z bieżącej sytuacji na terenie działania jednostek strzeleckich względem całej Polski.

Bryg.Robert Edelwajn
Szef Szkolenia
Związku Strzeleckiego "Strzelec"

Jednostka Strzelecka 2151 Staszów im. 2 Pułku Piechoty Legionów została sformowana 01.03.2010 r. na mocy Rozkazu Komendanta Głównego Związku Strzeleckiego "Strzelec" bryg. ZS. Krzysztofa WOJEWÓDZKIEGO nr 10/2010.

Odznaka JS 2151Jednostka wypełnia zadania zgodnie ze statutem Związku. Charakteryzuje się głównie formą reprezentacyjną Związku poprzez udział w licznych uroczystościach państwowych, wojskowych, religijnych i patriotycznych oraz realizuję zadania jako lekka piechota bojowa. Decyzją Naczelnej Rady Strzeleckiej Jednostka otrzymała własna Oznakę Rozpoznawczą.

Zgodnie z założeniami Jednostka przejmuje tradycję 2 Pułku Piechoty Legionów, gdzie 1 Batalion tego Pułku stacjonował w latach 1923-1939 w Staszowie. Oznaka wzorowana jest na Oznace Pułkowej. Widnieją inicjały Jednostki wraz z Wieżą, który jest elementem herbu miasta Staszowa. Miasta, gdzie mieści się Jednostka. Jednostka również za zgodą Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej oficjalnie nosi imię 2 Pułku Piechoty Legionów i jest oficjalnym kontynuatorem 1 Batalionu 2 Pułku Piechoty Legionów, który to właśnie stacjonował w Staszowie, a legiony to byli właśnie Strzelcy. Strzelcy naszej Jednostki również na berecie noszą proporczyk wzorowany na barwach 2 Pułku Piechoty Legionów symbolizując zjednoczenie oraz tradycję orężu tego pułku. Na mocy przepisów prawnych, decyzji Naczelnej Rady Strzeleckiej oraz władz wojskowych i samorządowych

Sztandar JS 2151Jednostka nabyła prawa do posiadania własnego sztandaru. Sztandar jest zaprojektowany i wykonany zgodnie z normami określonymi przez Ministerstwo Obrony Narodowej oraz Związek Strzelecki „Strzelec”. Strona główna zawiera

Orzełka Związku Strzeleckiego „Strzelec” na największym wieńcu;
Na bocznych wieńcach znajduje się oznaczenia Jednostki Strzeleckiej w postaci „JS 2151”
Sztandar zawiera patriotyczne barwy oraz jest wzorowany na Orderze Virtutti Militari;
Głowica sztandaru zawiera Orzełka Strzeleckiego oraz tablicę z napisem „Związek Strzelecki „Strzelec”.

Strona odwrotna zawiera:
W środkowym wieńcu napis „Bóg, Honor i Ojczyzna”;
W prawym górnym wieńcu znajduje się odznaka 2 Pułku Piechoty Legionów, gdyż nasza Jednostka dziedziczy tradycję tego Pułku, oraz nosi jej imię;
W lewym górnym wieńcu znajduje się odznaka Jednostki Strzeleckiej 2151 Staszów, która jest wzorowana z odznaki 2 Pułku Piechoty Legionów;
W lewym dolnym wieńcu znajduje się herb miasta Staszowa, która oznacza miejsce stacjonowania oraz działania Jednostki;
W prawym dolnym wieńcu znajduje się herb powiatu Staszowskiego, która oznacza obszar działalności Jednostki.

 

Opis i wizerunki kadry kierowniczej:

st. insp. ZS. Edward DRÓZDDowódca Jednostki Strzeleckiej - st. insp. ZS. Edward DRÓZD:

W służbie od 01.09.2010 r.

Nauczyciel emerytowny EDB (PO) i Historii w LO Wyszyńskiego.

Podporucznik rezerwy Wojska Polskiego. Służył w 6 Brygadzie Powietrzno-Desantowej.

Były członek Naczelnej Rady Strzeleckiej Związku Strzeleckiego "Strzelec".
Założyciel Jednostki.
Jako Dowódca odpowiada za cały stan osobowy Jednostki, jej dobre imię oraz reprezentuje ja we wszystkich uroczystościach państwowych, wojskowych i religijnych.
Odznaczony Brązowym Medalem za Zasługi dla Obronności Kraju, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Medalem za Długoletnią Służbę, Brązowym Medalem za zasługi dla Strzelca, Złotym Kotylionem Powstańców Styczniowych oraz Wojskową Odznaką Spadochronową.
Żonaty, ma córkę.
Zainteresowania - Militaria, Sport, Historia, Motoryzacja i Kolekcjonerstwo.

I Zastępca Dowódcy Jednostki ds. Logistycznych - mł. insp. ZS. Marek MORAWSKI:mł. insp. ZS. Marek MORAWSKI

W służbie od 01.09.2010 r.

Nauczyciel Geografii w LO Wyszyńskiego.

Kapral rezerwy Wojska Polskiego.

Współzałożyciel Jednostki.
Jako I Zastępca Dowódcy Jednostki ds. Logistycznych odpowiada za zabezpieczenie logistyczne Jendostki oraz reprezentuje Dowódcę Jednostki podczas jego nieobecności.
Odznaczony Złotym Kotylionem Powstańców Styczniowych.
Żonaty. Ma dzieci.
Zainteresowania - Sport (bieganie), Militaria, Motoryzacja i Podróżowanie.

ppor. ZS. Jakub MAJKAZastępca Dowódcy Jednostki ds. Szkoleniowych - ppor. ZS. Jakub MAJKA:

W służbie od 01.09.2010 r.

Absolwent Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia w Toruniu i Centrum Szkolenia Policji w Legionowie.

Pełnił zawodową służbę wojskową w 3 Batalionie Radiotechnicznym w Sandomierzu.

Członek Naczelnej Rady Strzeleckiej Związku Strzeleckiego "Strzelec".
Autor licznych projektów szkoleniowych oraz organizacyjnych dla naszej Jednostki i całego Związku.
Jako Zastępca Dowódcy Jednostki ds. Szkoleniowych odpowiada za wyszkolenie Jednostki oraz reprezentowania Dowódcy Jednostki pod jego nieobecność.
Odznaczony Brązowym Medalem za zasługi dla Strzelca oraz Złotym Kotylionem Powstańców Styczniowych.
Kawaler.
Zainteresowania - Sport, Militaria, Motoryzacja i Informatyka.

ppor. ZS. Maciej SZYMASZEKZastępca Dowódcy Jednostki ds. Organizacyjnych - ppor. ZS. Maciej SZYMASZEK:

W służbie od 01.09.2010 r.

Absolwent Politechniki Świętokrzyskiej oraz Szkoły Podoficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie.

Kapral Wojska Polskiego. Podchorąży Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu.

Członek Strzeleckiego Sądu Honorowego Związku Strzeleckiego "Strzelec".
W Jednostce odpowiedzialny na wychowanie strzelców w duchu patriotycznym jak i obywatelskim oraz za sprawy organizacyjne Jednostki, oraz reprezentowania Dowódcy Jednostki pod jego nieobecność.
Kawaler.
Zainteresowania - Militaria, Technika i Historia.

Jednostka prócz w/w sztabu rozwija się w strukturę 1 Kompanii. Skład Kadry Kompanii:

 

Dowódca 1 Kompanii - chor. ZS. Jan MACIEJEWSKI;
Szef 1 Kompanii - sekc. ZS. Aleksandra PSZCZOŁA;
Dowódca 1 Plutonu - druż. ZS. Michał GÓRNY;
Dowódca 2 Plutonu - druż. ZS. Bartosz FELEDYN;
Pomocnik Dowódcy 1 Plutonu - sekc. ZS. Wiktoria STAWIARZ;
Pomocnik Dowódcy 2 Plutonu - sekc. ZS. Paulina MUSIAŁ;
Dowódca 1 Drużyny 1 Plutonu - sekc. ZS. Karolina DRABIK;
Dowódca 2 Drużyny 1 Plutonu - sekc. ZS. Mateusz BEDNARSKI;
Dowódca 3 Drużyny 1 Plutonu - sekc. ZS. Bartosz OBIERAK;
Dowódca 1 Drużyny 2 Plutonu - sekc. ZS. Jakub SIWONIA;
Dowódca 2 Drużyny 2 Plutonu- sekc. ZS. Karolina PRUŚ;
Dowódca 3 Drużyny 2 Plutonu - sekc. ZS. Karolina SOSNOWSKA.

Facebook

Advertisement