Statut Z.S.

Talent penny variations suspect

Statut ZS
Typography
 • Smaller Small Medium Big Bigger
 • Default Helvetica Segoe Georgia Times

STATUT ZWIĄZKU STRZELECKIEGO „STRZELEC”

(Uchwalony przez Walne Zgromadzenie Delegatów w dniu 4.05.2013 w Markach k/Warszawy ze zmianami uchwalonymi w dniu 14.09.2013 w Łomiankach

Trzy czwarte wieku od czynu zbrojnego Legionów, pół wieku od faktycznego zawieszenia Związku Strzeleckiego, wznawiamy jego działalność, opartą o wytyczne ideowe zawarte w myśli niepodległościowej Józefa Piłsudskiego oraz dążenie do patriotycznego formowania młodego pokolenia w duchu zasad wierności i służby Rzeczypospolitej, kultywowania tradycji niepodległościowych i oddania ojczyźnie.

Sto lat od powstania Związku Strzeleckiego i dwadzieścia lat od jego reaktywacji w

niepodległej Polsce łączymy się z bratnim Związkiem Strzeleckim Strzelec Równość

Wolność Niepodległość jako znak całkowitej jedności, jaka między strzelcami powinna panować.

Przewodnimi hasłami Związku Strzeleckiego „Strzelec” są: Bóg, Honor, Ojczyzna oraz

Równość – Wolność -  Niepodległość.

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

 • § 1

Związek Strzelecki „Strzelec”, posługujący się również nazwą skróconą Z. S. „Strzelec” oraz skrótem literowym Z. S. ”S”, zwany dalej Z. S. „Strzelec”, działa na mocy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. Nr 20, poz. 104 z późn. zm.), ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j. z 2010 r. Dz. U. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) oraz niniejszego statutu.

 • § 2
 1. 1. Z. S. „Strzelec” jest stowarzyszeniem patriotycznym, apolitycznym, dobrowolnym,

samorządnym i trwałym, którego cele mają charakter niezarobkowy, kontynuującym cele i metody działania Związku Strzeleckiego działającego w Polsce w okresie

międzywojennym.

 1. 2. Z. S. „Strzelec” jest organizacjąniezależnąod jakiejkolwiek partii politycznej, a w swych działaniach nie może żadnej partii wspierać.
 • § 3
 1. 1. Terenem działalności Z. S. „Strzelec” jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.
 2. 2. Dla realizacji celów statutowych Z. S. „Strzelec” może prowadzićdziałania poza

granicami kraju na terenie innych państw, z poszanowaniem obowiązującego tam prawa.

 1. 3. Siedzibąstowarzyszenia jest miasto Warszawa.
 • § 4
 1. 1. Z. S. „Strzelec” posiada osobowośćprawną.
 2. 2. Z. S. „Strzelec” powołany jest na czas nieokreślony.
 • § 5
 1. Z. S. „Strzelec” może posiadaći używaćsztandary, odznaki i pieczęcie na zasadach

określonych w odrębnych przepisach.

 • § 6
 1. Z. S. „Strzelec” może byćczłonkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o tym samym lub podobnym profilu działania.

 

Rozdział II

Cele i sposoby działania

 • § 7

Celem Z. S. „Strzelec” jest:

1) podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji Związku Strzeleckiego od 1910 r. do

czasów współczesnych;

2) wychowanie młodzieży w duchu patriotycznym w oparciu o hasła BÓG - HONOR –

OJCZYZNA oraz RÓWNOŚĆ-WOLNOŚĆ-NIEPODLEGŁOŚĆ;

3) przekazywanie wiedzy historycznej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój

świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;

4) kształtowanie postaw patriotycznych wśród młodzieży;

5) uczenie szacunku dla tradycji niepodległościowej;

6) wdrażanie do uczestnictwa w życiu kulturalnym i społecznym Ojczyzny;

7) działalność na rzecz kombatantów, osób represjonowanych i inwalidów wojennych;

8) upowszechnianie i ochrona wolności, praw człowieka oraz swobód obywatelskich,a także działań wspomagających rozwój demokracji;

9) uczenie zdyscyplinowanego życia w zespole, kształtowanie takich cech jak

poświęcenie, przyjaźń, solidarność;

10) praca nad rozwojem charakteru młodzieży;

11) propagowanie atrakcyjnych form spędzania wolnego czasu;

12) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej wśród młodzieży;

13) krzewienie zamiłowania krajoznawczego oraz umiejętności turystycznych;

14) ochrona i promocja zdrowego trybu życia;

15) zapobieganie narkomanii i alkoholizmowi;

16) tworzenie warunków do zaspokajania zainteresowań członków przede wszystkim

w zakresie kształcenia ogólnego i specjalistycznego;

17) pomoc Polonii i Polakom za granicą;

18) promocja Rzeczypospolitej Polski za granicami kraju.

 • § 8
 1. Z. S. „Strzelec” realizuje swoje cele poprzez:

1) prowadzenie całorocznej działalności oświatowo-wychowawczej oraz

organizowanie wypoczynku, posługując się charakterystyczną metodą pracy

strzeleckiej w formach wyjazdowych i w miejscu zamieszkania;

2) organizację oraz udział w obchodach i uroczystościach narodowych;

3) prowadzenie działalności wydawniczej i informacyjnej;

4) organizowanie udziału w zajęciach szkoleniowych oraz turystyce ukierunkowanej na zwiedzanie miejsc związanych z walkami narodowo – wyzwoleńczymi Polaków;

5) organizowanie i prowadzenie odczytów, seminariów i konkursów z zakresu historii

Polski;

6) prowadzenie wykładów, ćwiczeń, kursów i obozów, organizację szkoleń

teoretycznych oraz szkoleń z zakresu umiejętności praktycznych na rzecz

obronności;

7) kształcenie kadry instruktorskiej;

8) organizowanie i prowadzenie zajęć rozwijających tężyznę fizyczną;

9) organizowanie przedsięwzięć związanych z działalnością w zakresie kultury, kultury fizycznej, sportu oraz higieny i oświaty zdrowotnej;

10) reprezentowanie sportów obronnych wewnątrz i na zewnątrz kraju, organizowanie i przeprowadzanie zawodów obronnych;

11) prowadzenie profilaktyki przeciwdziałania uzależnieniom;

12) prowadzenie świetlic środowiskowych oraz klubów zainteresowań;

13) szerzenie wiedzy ekologicznej, inspirowanie i prowadzenie prac na rzecz ochrony

środowiska;

14) współdziałanie z władzami państwowymi i samorządowymi oraz innymi

instytucjami realizującymi zadania zbieżne z celami statutowymi Stowarzyszenia;

15) współpracę z organami władz państwowych, administracji rządowej i samorządu

terytorialnego, placówkami oświaty i wychowania, w zakresie realizacji programu

wychowania ogólnego i obywatelskiego;

16) prowadzenie działalności statutowej także wśród niezrzeszonych w stowarzyszeniu;

 • § 9
 1. 1.Z. S. „Strzelec” opiera swoją działalność na pracy społecznej członków.
 2. 2.Do prowadzenia swoich działań może zatrudniać pracowników.
 • § 10

Podstawą dla pracy wychowawczej w Z. S. „Strzelec” jest etyka chrześcijańska, tradycja walk niepodległościowych i tradycja strzelecka. Z. S. „Strzelec” działa jedynie godziwymi metodami, zgodnymi z ogólnie przyjętymi normami społecznymi i prawnymi. Członek Z. S. „Strzelec” ma obowiązek odmówić wykonania czynności noszącej znamiona czynu niegodziwego.

 • § 11

Naczelnym prawem strzeleckim jest:

1) dobro i pomyślność niepodległej Rzeczypospolitej Polskiej jest pierwszym i

najwyższym prawem strzeleckim;

2) strzelec służy Rzeczpospolitej i jest dla niej gotów do wszystkich poświęceń;

3) strzelec jest wzorowym obywatelem, a jeżeli zajdzie taka potrzeba żołnierzem

Rzeczypospolitej Polskiej;

4) strzelec jest człowiekiem honoru, charakteryzują go wysokie wartości moralne;

5) strzelec drogą szkolenia indywidualnego i zbiorowego kształtuje swoją osobowość i charakter, jest wytrwały, zdyscyplinowany, mężny i śmiały;

6) strzelec postępuje uczciwie wobec każdego człowieka, jest uczynny, koleżeński i

ofiarny;

7) strzelec, w ramach swych dobrowolnie przyjętych obowiązków występujących w

toku szkolenia i innych czynności organizacyjnych, karnie, sumiennie i ściśle

wypełnia polecenia władz Z. S. „Strzelec”, wkładając w ich wykonanie całą swą

inicjatywę, co nie ogranicza jego praw członkowskich, w szczególności do

krytykowania i wybierania władz Z.S. „Strzelec”;

8) strzelec czynem i zachowaniem popularyzuje ideały braterstwa i służby;

9) strzelec działa w myśl ideałów strzeleckich, w duchu dyscypliny i porządku

organizacyjnego;

10) strzelec nieustannie pogłębia swą wiedzę oraz doskonali sprawność fizyczną i umiejętności.

Rozdział III

Członkowie, ich prawa i obowiązki

 • § 12
 1. 1.Członkami Z. S. „Strzelec” mogą być osoby fizyczne i prawne.
 2. 2.Osoba prawna może być wyłącznie członkiem wspierającym w rozumieniu postanowień § 12 oraz § 16. Osoba prawna działa w Z. S. „Strzelec” przez swojego przedstawiciela.
 • § 13

Członkowie Z. S. „Strzelec dzielą się na:

1) członków zwyczajnych;

2) orlęta;

3) członków wspierających;

4) członków honorowych.

5) seniorów

 • § 14
 1. 1. Członkiem zwyczajnym może byćkażdy obywatel, który ukończył 16 lat, zgodził sięna brzmienie Statutu, podpisał deklarację członkostwa i złożył przyrzeczenie.
 2. 2. Przyrzeczenie Strzeleckie składa sięwedług następującej roty:

Wstępując w szeregi Związku Strzeleckiego przyrzekam i ślubuję:

Przez całe moje życie dobro Rzeczpospolitej Polskiej nade wszystko inne wyższe dla mnie będzie.

Niepodległości Jej zawsze gotów będę bronić do ostatniej kropli krwi.

Służyć będę Najjaśniejszej Rzeczypospolitej Polskiej, do ostatniego tchu, a wszystkie moje czyny i zamiary najwyższej służbie podporządkowane będą.

Przyrzekam powinności swoje jako członek Związku Strzeleckiego „Strzelec” z dobrą

wolą i wiarą wypełniać, prawa strzeleckiego należycie przestrzegać, rozkazy

przełożonych w Związku Strzeleckim „Strzelec” sumiennie wykonywać. Co teraz

przyrzekłem w sumieniu swoim do głębi rozważyłem, że przyrzeczeń tych dotrzymam

przysięgam, a przysięgę swoją stwierdzam uroczystym słowem honoru uczciwego

obywatela i wolnego człowieka. Tak mi dopomóż Bóg.”.

 1. 3. Osoby niewierzące mogąostatnie zdanie przysięgi pominąć.
 • § 15
 1. 1. Orlęciem może byćkażda osoba, która nie ukończyła 16 lat i posiada zgodę

przedstawiciela ustawowego na członkostwo do Z. S. „Strzelec”.

 1. 2. Decyzjęo przyjęciu kandydata w poczet Orląt podejmuje, właściwy względem miejsca złożenia wniosku, dowódca Jednostki Strzeleckiej.
 2. 3. Orlęta nie mająprawa udziału w głosowaniu na walnych zebraniach członków oraz nie korzystająz czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Z. S. „Strzelec”.
 3. 4. Szczegółowy status orląt określa Regulamin Orląt,uchwalony przez NaczelnąRadę Strzelecką.
 • § 16
 1. 1. Członkiem wspierającym może byćosoba fizyczna posiadająca pełnązdolność do

czynności prawnych lub osoba prawna, zainteresowana statutową działalnością Z. S.

„Strzelec”, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową lub rzeczową.

 1. 2. Członek wspierający obowiązany jest do opłacania składek członkowskich.
 • § 17

Członków zwyczajnych i wspierających, na podstawie ich pisemnej deklaracji, przyjmuje do Z. S. „Strzelec” Naczelna Rada Strzelecka w drodze uchwały.

 • § 18

Członkiem honorowym może być osoba, która wniosła wybitny wkład w rozwój idei Z. S. „Strzelec” lub w inny szczególny sposób wniosła zasługi na rzecz Z. S. „Strzelec”.

 • §19

Seniorem Związku:

 1. 1. Jest osoba, która wstąpiła do Związku przed dniem 1 września 1939 r.
 2. 2. Może zostać - w drodze uchwały Naczelnej Rady Strzeleckiej -członek Związku, który ukończył co najmniej 50 lat.

Szczegółowy status „Seniora” określa regulamin uchwalony przez w/w Radę.

3.Senior obowiązany jest do opłacania składek członkowskich.

 1. 4. Seniorzy mająprawo udziału w głosowaniu na walnych zebraniach członków oraz

korzystania z czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Z. S. „Strzelec”.

 • § 20

Członkowie zwyczajni, honorowi, seniorzy, orlęta i wspierający należą organizacyjnie do właściwej ze względu na miejsce zamieszkania jednostki strzeleckiej.

 • § 21

Nadanie honorowego członkowstwa w Z. S. „Strzelec” następuje poprzez przyjęcie w tej sprawie uchwały przez Naczelną Radę Strzelecką.

 • § 22

Członek zwyczajny ma prawo:

1) wybierać i być wybranym do władz Z. S. „Strzelec”;

2) uczestniczyć w zebraniach, odczytach, konferencjach, sympozjach, szkoleniach, itp. organizowanych przez władze Z. S. „Strzelec”;

3) korzystać z urządzeń, świadczeń i pomocy Z. S. „Strzelec”;

4) nosić mundur i odznakę organizacyjną;

5) zaskarżać uchwały i inne decyzje władz Z. S. „Strzelec” wydane w sprawach

członkowskich do władz Z. S. „Strzelec” nadrzędnych nad władzą, która tę decyzję

wydała.

 • § 23

Członek zwyczajny zobowiązany jest do:

1) aktywnego uczestniczenia w pracach Z. S. „Strzelec” oraz propagowania jego celów i programu;

2) przestrzegania statutu i uchwał władz Z. S. „Strzelec”;

3) regularnego opłacania składek i innych świadczeń obowiązujących w Z. S.

„Strzelec”;

4) przestrzegania regulaminów Z.S. „Strzelec.

 • § 24
 1. 1. Członek wspierający, z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego, posiada

prawa określone w § 22.

 1. 2. Członek wspierający jest obowiązany do regularnego wywiązywania sięz

deklarowanych świadczeń oraz przestrzegania uchwał i regulaminów władz Z. S.

„Strzelec”.

 • § 25
 1. 1. Członek honorowy, z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego, posiada

prawa określone w § 22.

 1. 2. Członek honorowy jest zobowiązany do przestrzegania postanowień§ 23 z wyjątkiem pkt. 3.
 • § 26

Członkostwo w Z. S. „Strzelec” ustaje na wskutek:

1) dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Z. S. „Strzelec”, zgłoszonej na piśmie

kierującemu Jednostką Strzelecką;

2) śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego;

3) skreślenia z listy członków z powodu zalegania, w okresie dłuższym niż 6 miesięcy, z opłatą składek członkowskich;

4) wykluczenia z  Z. S. „Strzelec” na skutek prawomocnego orzeczenia Strzeleckiego

Sądu Honorowego

5) pozbawienia członka praw publicznych prawomocnym wyrokiem sądu

powszechnego;

6) pozbawienia godności członka honorowego, w wyniku uchwały władzy, która tą

godność nadała.

Od wyroku Strzeleckiego Sądu Honorowego lub od decyzji Naczelnej rady Strzeleckiej o skreśleniu z listy na skutek przyczyn określonych w ust.:, 3), 5) i 6) przysługuje odwołanie do decyzji Walnego Zebrania Członków (Delegatów), w terminie 14 dni kalendarzowych, od doręczenia wyroku. Po upływie tego terminu, wyrok Strzeleckiego Sądu Honorowego staje się prawomocny.

Naczelna Rada Strzelecka ma obowiązek poinformowania zainteresowanych członków o zapadłych wobec nich rozstrzygnięciach Strzeleckiego Sądu Honorowego lub o skreśleniu z listy, z powodów wskazanych w ust.: 3), 5) i 6) oraz o przysługujących im terminach i instancjach odwoławczych, w ciągu 7 dni od zaistnienia któregoś z tych faktów

 

Rozdział IV

Władze Z. S. „Strzelec”

 • § 27

Władzami Z. S. „Strzelec” są:

1) Walne Zebranie Członków;

2) Zarząd, zwany dalej również Naczelną Radą Strzelecką;

3) Komisja Rewizyjna;

4) Strzelecki Sąd Honorowy.

 • § 28
 1. 1. Jeżeli liczba członków Z. S. „Strzelec” przekracza 500 osób, Walne Zebranie Członków zastępujeWalneZebranie Delegatów.
 2. 2. Delegaci wybierani sąna 4-letniąkadencję w jednostkach strzeleckich według klucza:

jeden delegat na każdą rozpoczynającą się grupę dziesięciu członków danej jednostki strzeleckiej. Dowódca jednostki strzeleckiej niezwłocznie przekazuje Naczelnej Radzie Strzeleckiej informacje o wybranych delegatach.

 1. 3. Ilekroćw Statucie mowa jest o Walnego Zebrania Członków, należy przez to rozumieć WalneZebranie Delegatów w sytuacji, o której mowa w ust. 2 powyżej.
 • § 29
 1. 1. Wybór władz Z. S. „Strzelec”, o ile Statut nie stanowi inaczej, odbywa sięw głosowaniu tajnym, bezwzględnąwiększością głosów, w obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania.
 2. 2. Wybór członków władz następuje spośród nieograniczonej liczby kandydatów.
 3. 3. Członkowie wybrani do władz Z. S. „Strzelec” mogąpełnićfunkcję przez nieograniczoną liczbę kadencji.
 • § 30
 1. 1. Uchwały władz Z. S.”Strzelec”, o ile Statut nie stanowi inaczej, podejmowane sąw

głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, bez względu na liczbę obecnych osób uprawnionych do głosowania.

 1. 2. Na wniosek osoby uprawnionej do głosowania, można podjąćuchwałęo wyłączeniu jawności głosowania.

 

Walne Zebranie Członków

 • § 31
 1. 1. Walne Zebranie Członków jest najwyższąwładząZ. S. „Strzelec”
 2. 2. Walne Zebranie Członków może byćzwyczajne lub nadzwyczajne.
 • § 32

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:

1) uchwalanie zmian statutu Z. S. „Strzelec”;

2) uchwalanie głównych kierunków działania Z. S. „Strzelec”;

3) uchwalanie regulaminów nie zastrzeżonych niniejszym statutem do właściwości

innych władz Z. S. „Strzelec”;

4) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Naczelnej Rady

Strzeleckiej, Komisji Rewizyjnej i Strzeleckiego Sądu Honorowego;

5) powoływanie i odwoływanie członków Naczelnej Rady Strzeleckiej;

6) powoływanie i odwoływanie Komendanta Głównego;

7) powoływanie i odwoływanie członków Komisji Rewizyjnej;

8) powoływania i odwoływanie członków Strzeleckiego Sądu Honorowego;

9) podejmowanie uchwał w przedmiocie udzielenia lub odmowy udzielenia

absolutorium ustępującym władzom, na wniosek Komisji Rewizyjnej;

10) uchwalanie zasad zatrudniania i wynagradzania pracowników;

11) rozpatrywanie odwołań od uchwał Naczelnej Rady Strzeleckiej;

12) podjęcie uchwały o rozwiązaniu Z. S. „Strzelec” i przeznaczeniu jego majątku;

13) wykonywanie innych czynności i zadań nie określonych Statutem do właściwości

innych władz Stowarzyszenia.

 • § 33
 1. 1. Walne Zebranie Członków zwołuje sięprzez zawiadomienie uprawnionych do

uczestnictwa, które powinno być dokonane co najmniej na 14 dni przed terminem

zebrania.

 1. 2. Zawiadomienie powinno zawieraćoznaczenie daty, godziny i miejsca Walnego Zebrania Członków oraz porządek obrad.
 2. 3. Zawiadomienia dokonuje sięza pomocąpoczty elektronicznej oraz poprzez

zamieszczenie informacji na oficjalnej stronie internetowej Z. S. „Strzelec”.

 • § 34
 1. 1. Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływane jest przez NaczelnąRadęStrzelecką co najmniej raz w roku z porządkiem obrad przewidującym co najmniej sprawy wskazane w § 32 pkt 4 oraz co najmniej raz na trzy lata z porządkiem obrad przewidującym co najmniej sprawy wskazane w § 32 pkt 4) – 9).
 2. 2. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Naczelna Rada Strzelecka:

1) z własnej inicjatywy lub na wniosek osoby, której przysługuje prawo do odwołania

się od decyzji którejś z władz do Walnego Zebrania Członków;

2) na żądanie Komisji Rewizyjnej;

3) na pisemny wniosek, co najmniej 1/3 ogólnej liczby Dowódców Jednostek Strzeleckich lub 1/3 ogólnej liczby członków stowarzyszenia lub 1/3 ogólnej liczby delegatów.

 1. 4. Naczelna Rada Strzelecka jest zobowiązana zwołaćNadzwyczajne Walne Zebranie

Członków w ciągu 3 miesięcy, od dnia otrzymania żądania lub wniosku określonego w  pkt. 2 i 3.

 1. 5. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.
 • § 35
 1. 1. W Walnym Zebraniu Członków biorąudział:

1) z głosem stanowiącym - członkowie zwyczajni;

2) z głosem doradczym - członkowie wspierający, zaproszeni goście.

 1. 2. Walne Zebranie Członków obraduje według uchwalonego przez siebie regulaminu

obrad.

 1. 3. Obradami Walnego Zebrania Członków kieruje Prezydium wybrane przez Walne

ZebranieCzłonków, w składzie: przewodniczący, zastępca przewodniczącego, dwaj sekretarze.

 1. 4. Członek ustępujących władz nie może wejśćw skład Prezydium wyborczego ani

sprawozdawczego Walnego Zebrania Członków i powołanych na nim komisji.

 • § 36
 1. 1. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadajązwykłąwiększością głosów przy

obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

 1. 2. Jeżeli przewidziane porządkiem obrad uchwały nie zostanąpodjęte z powodu braku kworum określonego w ust. 1, na kolejno zwołanym Walnym Zebraniu Członków, z takim samym porządkiem obrad, uchwały te mogązostać podjęte bez względu na liczbę obecnych osób uprawnionych do głosowania.
 2. 3. Naczelna Rada Strzelecka jest uprawniona do zwołania Walnego Zebrania Członków, na którym zgodnie z ust. 2 nie będzie obowiązywał wymóg kworum, które odbędzie sięw tym samym dniu co Walne Zebranie Członków, które nie podjęło uchwał z powodu braku kworum. Drugi termin powinien byćpodany w zawiadomieniu o posiedzeniu i nie może być wyznaczony wcześniej niż po upływie 15 minut po pierwszym terminie.

 

Naczelna Rada Strzelecka

 • § 37
 1. 1. Naczelna Rada Strzelecka jest zarządem Z. S. „Strzelec” w rozumieniu art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach.
 2. 2. Naczelna Rada Strzelecka kieruje całokształtem działalności Z. S. „Strzelec”, a za swojąpracęi działania odpowiada przed Walnym Zebraniem Członków.
 • § 38
 1. 1. W skład Naczelnej Rady Strzeleckiej wchodzą:

1) Komendant Główny oraz

2) pozostali członkowie Naczelnej Rady Strzeleckiej, w liczbie od 6 do 18 członków.

 1. 2. Komendanta Głównego oraz pozostałych członków Naczelnej Rady Strzeleckiej

powołuje i odwołuje Walne Zebranie Członków.

 1. 3. Kadencja Naczelnej Rady Strzeleckiej i Komendanta jest wspólna i wynosi 4 lata
 • § 39
 1. 1.Do reprezentowania Z.S. „Strzelec” na zewnątrz uprawniony jest Komendant Główny. Zobowiązania o charakterze finansowym wymagają ponadto podpisu przynajmniej jednego z członków Naczelnej Rady Strzeleckiej
 2. 2. W przypadku braku możliwościdziałania Komendanta Głównego zastępuje go Szef Sztabu
 • § 40
 1. 1. Do kompetencji Naczelnej Rady Strzeleckiej należy:

1) zwoływanie Walnego Zebrania Członków;

2) wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków;

3) określanie szczegółowych kierunków działania Z. S. „Strzelec”;

4) uchwalanie okresowych programów pracy Z. S. „Strzelec” oraz zatwierdzanie

rocznych sprawozdań z działalności jednostek terenowych;

5) uchwalanie budżetu Z. S. „Strzelec”

6) powoływanie i rozwiązywanie jednostek terenowych – Okręgów, Obwodów,

Jednostek Strzeleckich i określanie zasięgu ich działania oraz siedziby;

7) koordynowanie działalności jednostek terenowych;

8) zawieszanie w czynnościach komend jednostek terenowych, jeżeli ich działalność

jest niezgodna z przepisami prawa, postanowieniami statutu lub uchwałami władz

 1. Z. S. „Strzelec”;

9) określanie wysokości opłaty wpisowej i składek członkowskich;

10) zawieszanie uchwał władz jednostek terenowych w razie ich sprzeczności z

przepisami prawa, postanowieniami statutu oraz uchwałami władz nadrzędnych;

11) zarządzenie majątkiem Z. S. „Strzelec”;

12) podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu i obciążaniu majątku nieruchomego i ruchomego Z. S. „Strzelec”;

13) uchwalanie regulaminów określonych przepisami statutu,

14) podejmowanie uchwał o przynależności Z. S. „Strzelec” do krajowych i

międzynarodowych organizacji oraz delegowanie przedstawicieli Z. S. „Strzelec” do

tych organizacji i na imprezy zagraniczne;

15) zawieranie porozumień o współpracy z organami administracji i władzami

naczelnymi innych organizacji;

16) organizowanie i prowadzenie statutowej działalności odpłatnej;

17) występowanie z wnioskami do Strzeleckiego Sądu Honorowego o wykluczenie

członka zwyczajnego;

18) składanie Walnemu Zebraniu Członków sprawozdań ze swojej działalności, w tym sprawozdania finansowego, podpisanego przez osobę, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych, i  Komendanta Głównego;

19) wykonywanie czynności wynikających z regulaminów wewnętrznych Z. S.

„Strzelec”;

20) wybór spośród członków Komendy Głównej, naczelników wydziałów:

organizacyjnego, operacyjnego, kwatermistrzowskiego, szkoleniowego i Biura

Informacji i Promocji;

 1. 2. Realizowanie innych obowiązków, do których zobowiązana została szczegółowymi

przepisami Statutu.

 • § 41
 1. 1. Posiedzenia Naczelnej Rady Strzeleckiej odbywająsięw miarę potrzeb, jednak w

odstępach nie większych niż sześć miesięcy.

 1. 2. Posiedzenia Naczelnej Rady Strzeleckiej zwołuje Komendant Główny z własnej

inicjatywy lub:

1) na wniosek co najmniej trzech członków Naczelnej Rady Strzeleckiej;

2) na żądanie Komisji Rewizyjnej;

w terminie 14 dni od daty zgłoszenia wniosku, podając termin i miejsce posiedzenia.

 1. 3. W posiedzeniach Naczelnej Rady Strzeleckiej mogąbraćudział również członkowie Komisji Rewizyjnej, Przewodniczący Strzeleckiego Sądu Honorowego oraz zgłoszeni przedstawiciele organów doradczych.
 2. 4. Uchwały Naczelnej Rady Strzeleckiej zapadajązwykłąwiększością głosów, w

głosowaniu jawnym, przy obecności co najmniej połowy jej członków. Na wniosek

złożony przez członka Naczelnej Rady Strzeleckiej głosowanie może mieć charakter

tajny.

 • § 42
 1. 1. Na swym pierwszym posiedzeniu Naczelna Rada Strzelecka wyłania ze swego grona KomendęGłównądo kierowania pracami Z. S. „Strzelec” pomiędzy posiedzeniami.
 2. 2. W skład Komendy Głównej wchodząKomendant Główny oraz sześciu członków

Komendy Głównej, wybranych w głosowaniu tajnym.

 1. 3. Komendant Główny przewodniczy posiedzeniom Komendy Głównej.
 2. 4. Dokonując wyboru członków Komendy Głównej, Naczelna Rada Strzelecka wskazuje spośród nich Szefa Sztabu, który przewodniczy posiedzeniom Komendy Głównej w zastępstwie Komendanta Głównego.
 • § 43
 1. 1. Do obowiązków Komendy Głównej należy w szczególności:

1) wykonywanie uchwał Naczelnej Rady Strzeleckiej;

2) przygotowanie projektów planów działania i preliminarzy budżetowych Z. S.

„Strzelec”;

3) bieżący nadzór nad działalnością terenowych jednostek organizacyjnych Z. S.

„Strzelec”;

4) przedstawianie Naczelnej Radzie Strzeleckiej projektów uchwał złożonych przez

przedstawicieli jednostek terenowych i członków oraz innych wniosków

przewidzianych regulaminem.

 1. 2. Posiedzenia Komendy Głównej zwołuje Komendant Główny. Posiedzenia zwołuje sięw miarępotrzeby, nie rzadziej jednak niż jeden raz w miesiącu.
 2. 3. Posiedzenia mogąodbywaćsię za pośrednictwem technicznych środków łączności.
 3. 4. Szczegółowe zasady wewnętrznego funkcjonowania i organizacji pracy Komendy

Głównej określa regulamin uchwalony przez Naczelną Radę Strzelecką.

 1. 5. Komenda Główna składa Naczelnej Radzie Strzeleckiej sprawozdania ze swej

działalności w okresie między posiedzeniami Naczelnej Rady Strzeleckiej.

 • § 44
 1. 1. Od uchwał Naczelnej Rady Strzeleckiej w sprawach określonych w ust. 1 pkt. 6, 8, 9, 11 - 17 przysługuje prawo odwołania do Walnego Zebrania Członków, w terminie 14 dni od daty otrzymania uchwały Naczelnej Rady Strzeleckiej.
 2. 2. Odwołania wnoszone sąza pośrednictwem Naczelnej Rady Strzeleckiej i są

rozpatrywane na najbliższym Walnym Zebraniu Członków.

 • § 45

W razie długotrwałej niemożności pełnienia obowiązków przez Komendanta Głównego, jego obowiązki wykonuje zastępca, wskazany przez Komendanta Głównego spośród członków Komendy Głównej.

 • § 46
 1. 1. Mandat członka Naczelnej Rady Strzeleckiej wygasa wskutekśmierci, ustąpienia, utraty członkostwa albo odwołania ze składu Naczelnej Rady Strzeleckiej.
 2. 2. W przypadku wygaśnięcia mandatu Komendanta Głównego, bądźjeżeli skład Naczelnej Rady Strzeleckiej zmniejszy sięponiżej 6 osób, nie licząc Komendanta Głównego, uzupełnienia składu dokonuje się na najbliższym posiedzeniu Walnego Zebrania Członków.
 • § 47
 1. 1. W razie potrzeby doraźnego rozwiązania problemów ekonomicznych lub ekonomiczno-organizacyjnych Naczelna Rada Strzelecka może powoływaćzespoły pomocnicze – komisje problemowe i inspektoraty określając ich skład, zadania oraz termin zakończenia prac.
 2. 2. Naczelna Rada Strzelecka może powoływaćorgany doradcze Z. S. „Strzelec”. Organem doradczym może byćosoba fizyczna lub osoba prawna.
 3. 3. Organ doradczy ma prawo uczestniczenia z głosem doradczym w zebraniach

odpowiednich władz Z. S. „Strzelec”, do pracy których został powołany. Osoba prawna działa poprzez swojego przedstawiciela.

 

Komisja Rewizyjna

 • § 48
 1. 1. Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej Z. S. „Strzelec” powołanym do sprawowania kontroli nad całokształtem jego działalności.
 2. 2. Komisja Rewizyjna składa sięz 3 do 5 członków.
 3. 3. Członkowie Komisji Rewizyjnej powoływani i odwoływani sąprzez Walne Zebranie

Członków.

 1. 4. Kadencja Komisji Rewizyjnej jest wspólna i wynosi 4 lata.
 2. 5. Na swym pierwszym posiedzeniu Komisja Rewizyjna dokonuje wyboru, ze swojego

grona, przewodniczącego oraz sekretarza.

 • § 49
 1. 1. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

1) kontrolowanie, co najmniej raz w roku, całokształtu działalności Z. S. „Strzelec”, z

wyjątkiem Strzeleckiego Sądu Honorowego;

2) zwołanie Walnego Zebrania Członków, w razie nie zwołania go przez Naczelną

Radę Strzelecką, w terminie, sytuacji lub trybie ustalonym w statucie;

3) prawo żądania zwołania posiedzenia Naczelnej Rady Strzeleckiej, celem omówienia uwag, wniosków i zaleceń wynikających z kontroli wewnętrznej i zewnętrznej;

4) uchwalenie własnego regulaminu działania;

5) składanie Walnemu Zebraniu Członków sprawozdań z własnej działalności oraz

wniosków o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium władzom naczelnym

 1. Z. S. „Strzelec”.
 2. 2. Komisja Rewizyjna ma prawożądania od członków i władz Z. S. „Strzelec” wszystkich szczebli złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnieńdotyczących kontrolowanych spraw.
 3. 3. Szczegółowe zasady wewnętrznego funkcjonowania i organizacji pracy Komisji

Rewizyjnej określa uchwalony przez nią regulamin.

 • § 50
 1. 1. Członkowie Komisji Rewizyjnej mająprawo udziału, z głosem doradczym, w

posiedzeniach Naczelnej Rady Strzeleckiej i Komendy Głównej.

 1. 2. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogąpełnićinnych funkcji we władzach Z. S.

„Strzelec”.

 • § 51
 1. 1. Mandat członka Komisji Rewizyjnej wygasa wskutekśmierci, ustąpienia, utraty

członkostwa albo odwołania ze składu Komisji Rewizyjnej.

 1. 2. W przypadku zmniejszenia sięskładu Komisji Rewizyjnej poniżej 3 osób, uzupełnienia składu dokonuje sięna najbliższym posiedzeniu Walnego Zebrania Członków.

 

Strzelecki Sąd Honorowy

 • § 52
 1. 1. Strzelecki Sąd Honorowy jest władząZ. S. „Strzelec” powołanądo:

1) rozstrzyganie sporów interpersonalnych, niezastrzeżonych do kompetencji innych

organów;

2) rozpatrywania spraw wniesionych przez Naczelną Radę Strzelecką lub Komisję

Rewizyjną, w odniesieniu do osób pełniących funkcje we władzach Z. S. „Strzelec”;

3) orzekania w kwestiach zgodności ze statutem wewnętrznych przepisów i decyzji

władz Z. S. „Strzelec”;

4) orzekanie w sprawach naruszeń przez członków Z. S. „Strzelec” postanowień statutu lub przepisów wewnętrznych Z. S. „Strzelec”.

 1. 2. Szczegółowe zasady funkcjonowania i organizacji pracy Strzeleckiego Sądu

Honorowego określa jego regulamin uchwalony przez Naczelną Radę Strzelecką.

 • § 53
 1. 1. Strzelecki Sąd Honorowy składa sięz 3 do 5 członków.
 2. 2. Członkowie Strzeleckiego Sądu Honorowego powoływani i odwoływani sąprzez Walne Zebranie Członków.
 3. 3. Kadencja Strzeleckiego Sądu Honorowego jest wspólna i wynosi 4 lata.
 4. 4. W celu ukonstytuowania sięczłonkowie Strzeleckiego Sądu Honorowego dokonująwyboru, ze swojego grona, przewodniczącego oraz sekretarza.
 5. 5. Członkowie Strzeleckiego Sądu Honorowego nie mogąpełnićfunkcji w innych

władzach Z. S. „Strzelec”.

 1. 6. Przewodniczący Strzeleckiego Sądu Honorowego ma prawo uczestniczenia w

posiedzeniach Naczelnej Rady Strzeleckiej i Komisji Rewizyjnej – z głosem

doradczym.

 1. 7. Mandat członka Strzeleckiego Sądu Honorowego wygasa wskutekśmierci, ustąpienia, utraty członkostwa albo odwołania ze składu Strzeleckiego Sądu Honorowego przez Walne Zgromadzenie Członków.

3.W przypadku zmniejszenia się składu Strzeleckiego Sądu Honorowegoponiżej 3 osób, uzupełnienia składu dokonuje się na najbliższym posiedzeniu Walnego Zebrania

Członków.

 • § 54
 1. 1. Postępowanie przed Strzeleckim Sądem Honorowym jest jednoinstancyjne.
 2. 2. Postępowanie przed Strzeleckim Sądem Honorowym toczy sięna zasadzie równości stron, z zapewnieniem stronom prawa do obrony.
 3. 3. Od orzeczeńStrzeleckiego Sądu Honorowego służy odwołanie do Walnego Zebrania Delegatów.
 4. 4. Odwołanie wnosi sięza pośrednictwem Przewodniczącego Strzeleckiego Sądu

Honorowego w terminie 14 dni od doręczenia orzeczenia Strzeleckiego Sądu

Honorowego.

 • § 55
 1. 1. Strzelecki Sąd honorowy może wymierzaćnastępujące kary:

1) upomnienia;

2) nagany;

3) zawieszenia w prawach członka na okres od 1 do 24 miesięcy;

4) wykluczenia z Z. S. „Strzelec”.

 1. 2. Członek Z. S. „Strzelec” nie może byćukarany po upływie roku od dopuszczenia sięprzez niego naruszenia postanowień statutu lub uchwał władz Z. S. „Strzelec”.

 

Majątek i fundusze

 • § 56
 1. 1. Majątek Z. S. „Strzelec” stanowiąnieruchomości, ruchomości, prawa autorskie i

fundusze.

 1. 2.Źródłami powstania majątku Z. S. „Strzelec” są:

1) opłaty wpisowe i składki członkowskie;

2) dochody z praw autorskich, nieruchomości i ruchomości stanowiących własność lub będących w użytkowaniu Z. S. „Strzelec”;

3) dotacje, subwencje krajowe i zagraniczne;

4) darowizny, zapisy i spadki;

5) wpływy z działalności statutowej;

6) dochody z ofiarności publicznej;

7) dochody z działalności statutowej wykonywanej odpłatnie.

 1. 3.Środki pieniężne, niezależnie odźródeł ich pochodzenia, mogą być przechowywane wyłącznie na kontach Z. S. „Strzelec”. Wpłaty gotówkowe winny być, przy uwzględnieniu bieżących potrzeb, jak najszybciej przekazane na to konto.
 2. 4. Składki członkowskie powinny byćopłacone do końca każdego kwartału i wpłacone na konto Z. S. „Strzelec” do 10-tego dnia miesiąca następującego po zakończeniu kwartału.
 3. 5. Sposób zbierania składek członkowskich oraz zasady podziałuśrodków pochodzących ze składek określa regulamin zatwierdzony przez NaczelnąRadę Strzelecką.
 4. 6. Nowo przyjęci członkowie Z. S. „Strzelec” wpłacająopłatęwpisową oraz składki

członkowskie w ciągu 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia o przyjęciu na członka.

 1. 7. Z. S. „Strzelec” prowadzi gospodarkęfinansowąoraz rachunkowość zgodnie z

odrębnymi przepisami.

 • § 57

Władzom Z. S. „Strzelec” zabrania się:

1) udzielania pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem Z. S. „Strzelec” w

stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób,

z którymi pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub

powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do

drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli,

zwanych dalej „osobami bliskimi”;

2) przekazywania majątku Z. S. „Strzelec” na rzecz członków, członków organów lub

pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób

trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to miałoby być bezpłatne lub na

preferencyjnych warunkach;

3) wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników

oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że

to wykorzystywanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Z. S. „Strzelec”;

4) zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których już

uczestniczą członkowie Z. S. „Strzelec”, członkowie jego organów, pracownicy lub ich osoby bliskie.

 

Struktura organizacyjna

 • § 58
 1. 1. StrukturęorganizacyjnąZ. S. „Strzelec” tworzą Komenda Główna  obejmująca zasięgiem działania terytorium całego kraju] oraz jednostki terenowe:

1) okręgi, obejmujące zasięgiem działania kilka województw; 2) obwody, obejmujące zasięgiem działania jedno województwo;

3) jednostki strzeleckie, obejmujące zasięgiem jedną lub kilka gmin.

 1. 2. Okręgiem kieruje komenda okręgu. Na czele komendy okręgu stoi

Komendant Okręgu mianowany przez Naczelną Radę Strzelecką ze swego grona lub spoza niego.

 1. 3. Obwodem kieruje komenda obwodu. Na czele komendy obwodu stoi Komendant Obwodu mianowany, na wniosek Komendanta Okręgu, przez NaczelnąRadęStrzelecką ze swego grona lub spoza niego.
 2. 4. Jednostkąstrzeleckąkieruje komenda jednostki strzeleckiej. Na czele komendy jednostki stoi Dowódca Jednostki Strzeleckiej, mianowany przez Komendanta Głównego – na wniosek Komendanta Okręgu oraz po zasięgnięciu opinii Naczelnej Rady Strzeleckiej.
 • § 59
 1. 1. Terenowe jednostki organizacyjne powołuje uchwałąNaczelna Rada Strzelecka, w celu sprawnej realizacjizadań Z. S. „Strzelec” wynikających ze statutu.
 2. 2. Powołanie jednostki strzeleckiej wymaga wniosku co najmniej 15 osób deklarujących przystąpienie do Z. S. „Strzelec” lub będących jużjego członkami zwyczajnymi.
 3. 3. Uchwała o powołaniu jednostki terenowej wskazuje osoby wchodzące w skład komendy jednostki terytorialnej, określa zasięg terytorialny jednostki organizacyjnej, jej siedzibęjak równieżpodległość organizacyjną do terenowej jednostki organizacyjnej wyższego szczebla.
 4. 4. Szczegółowy zakres zadań, kompetencji, oraz zasady działania komend terenowych jednostek organizacyjnych, oraz zasady i tryb powoływania pozostałych ich członków, określa Regulamin Organizacyjny uchwalony przez NaczelnąRadęStrzelecką.
 • § 60
 1. 1. Rozwiązanie jednostki terenowej następuje na podstawie uchwały Naczelnej Rady

Strzeleckiej w przypadku:

1) zaprzestania faktycznej działalności przez jednostkę terenową lub, w przypadku

jednostki strzeleckiej, zmniejszenia stanu liczebnego członków poniżej liczby

wymaganej dla powołania przez okres dłuższy niż jeden rok;

2) złożenia przez jednostkę terenową wniosku o jej rozwiązanie.

 

Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

 • § 61
 1. 1. Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Z. S. „Strzelec” przez Walne Zebranie Członków wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
 2. 2. Uchwalenie statutu lub jego zmian oraz rozwiązanie Z. S. Strzelec” mogąbyć

przedmiotem Walnego Zebrania Członków wyłącznie wtedy, gdy sprawy te zostały

umieszczone w porządku obrad Walnego Zebrania Członków. Do zawiadomienia o

zwołaniu Walnego Zebrania Członków należy załączyć projekty stosownych uchwał.

 • § 62
 1. 1. Podejmując uchwałęo rozwiązaniu Z. S. „Strzelec”, Walne Zebranie Członków określa przeznaczenia majątku Z. S. „Strzelec”.
 2. 2. W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji Z. S.„Strzelec”nie uregulowanych w statucie, majązastosowanie przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach.